Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marzenna Glabas (spr.) Sędziowie sędzia WSA Adam Matuszak sędzia WSA Ewa Osipuk Protokolant sekretarz sądowy Marta Kudła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2020 r. sprawy ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia ... , nr ... w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/8

Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt administracyjnych sprawy wynika, że decyzją z "[...]" r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta (dalej jako: "organ I instancji"), przyznał D. K. (dalej jako: "skarżąca") specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawną w stopniu znacznym mamą A. S. na okres od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

W dniu 28 lutego 2019 r. skarżąca wystąpiła do organu I instancji o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad mamą i uchylenie decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy w przypadku przyznania wnioskowanego świadczenia. Skarżąca wskazała na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 5 października 2018 r., sygn. akt I OSK 2763/17; z 21 lutego 2018 r., sygn. akt I OSK 2758/17; z 13 kwietnia 2018 r., sygn. akt I OSK 82/18 oraz z dnia 16 maja 2018 r. , sygn. akt I OSK 132/18. Podniosła, że zgodnie z tymi wyrokami - art. 17 ust. 5 pkt 1 lit b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm., dalej jako: "u.ś.r.") nie może stanowić podstawy do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobie, której wcześniej prawo to odebrano regulacją niekonstytucyjną, przymuszając do ubiegania się o świadczenie mniej korzystne, którego przyznanie jest z kolei przesłanką uniemożliwiającą powrót do uzyskiwania świadczenia pielęgnacyjnego. Podkreśliła, że fakt uzyskiwania zasiłku dla opiekuna nie może być przeszkodą do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do tej samej osoby podopiecznej. W sytuacji zbiegu uprawnień zastosowanie znajduje art. 27 ust. 5 u.ś.r., zgodnie z którym uprawniony ma prawo wyboru jednego ze świadczeń. Skarżąca stwierdziła, że wobec powyżej przedstawionego stanowiska sądów administracyjnych, brak jest w chwili obecnej konieczności składania w przedmiotowej sprawie wniosku o uprzednie uchylenie decyzji przyznającej jej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego albowiem w świetle art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b w zw. z art. 27 ust. 5 u.ś.r. pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego nie stanowi przesłanki negatywnej do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Skarżąca powołała się również na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13.

Decyzją z "[...]" r. organ I instancji odmówił przyznania skarżącej wnioskowanego świadczenia z powodu niespełnienia warunku z art. 17 ust. 1 b u.ś.r. Wyjaśnił, że nie kwestionuje sprawowanej przez skarżącą opieki nad mamą, jednak niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała dopiero po ukończeniu 60 lat.

Skarżąca, reprezentowana przez radcę prawnego, wniosła odwołanie od powyższej decyzji, zarzucając naruszenie:

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze