Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie przedłużenia zawieszenia w czynnościach służbowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Glabas Sędziowie Sędzia WSA Hanna Raszkowska (spr.) Sędzia WSA Katarzyna Matczak Protokolant Małgorzata Krajewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2008 r. sprawy ze skargi P. J. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie przedłużenia zawieszenia w czynnościach służbowych - oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6195 Funkcjonariusze Straży Pożarnej
Inne orzeczenia z hasłem:
Straż pożarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Państwowej Straży Pożarnej
Uzasadnienie strona 1/4

Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że decyzją nr "[...]" z dnia "[...]" Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 96, poz. 667 ze zm.), z dniem "[...]"września 2007 r. zawiesił w czynnościach służbowych "[...]" P. J., do dnia "[...]"grudnia 2007 r. Jednocześnie na podstawie art. 107 ust. 1 w/w ustawy od dnia "[...]"października 2007 r. zawieszono 50% uposażenia zasadniczego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym wraz dodatkami o charakterze stałym, z wyjątkiem dodatku rodzinnego. W uzasadnieniu wskazano, iż podstawą podjętych czynności było Zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej "[...]"., znak "[...]" z dnia "[...]"września 2007 r. o wszczęciu dochodzenia przeciwko P. J. o przestępstwo z art. 73a kks w zw. z art. 6§ 3 kks.

Kolejną decyzją nr "[...]" z dnia "[...]"grudnia 2007 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przedłużył okres zawieszenia w czynnościach służbowych mł. org. P. J. z dniem "[...]"grudnia 2007 r. do czasu uzyskania prawomocnego wyroku sądu, powołując okoliczności zawarte w uzasadnieniu poprzedniej decyzji.

Na skutek odwołania P. J. od powyższej decyzji Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia "[...]"stycznia 2008 r., nr "[...]", uchylił w całości zaskarżaną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Decyzją nr "[...]" z dnia "[...]"lutego 2008 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, z dniem "[...]"grudnia 2007 r. zawiesił w czynnościach służbowych mł. ogn. P. J., do czasu uzyskania prawomocnego wyroku sądu. Jednocześnie na podstawie art. 107 ust. 1 wymienionej ustawy od dnia "[...]" stycznia 2008 r. zawieszono 50% uposażenia zasadniczego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym wraz dodatkami o charakterze stałym, z wyjątkiem dodatku rodzinnego,. W uzasadnieniu wskazano, iż podstawą podjętych czynności było Zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej "[...]", o wszczęciu dochodzenia prze CBŚ KGP "[...]" przeciwko P. J. o przestępstwo z art. 73a kks w zw. z art. 6§ 3 kks tj. o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wielokrotnie zmienił przeznaczenie wyrobu akcyzowego w postaci oleju opałowego, poprzez jego sprzedaż z przeznaczeniem do napędu silników wysokoprężnych, narażając w ten sposób na uszczuplenie podatek akcyzowy. Organ podkreślił, że P. J. jest oskarżony o szczególne przestępstwo karno - skarbowe, polegające na uszczuplaniu dochodów państwa, co jest niegodne strażaka PSP i niezgodne z etyką służby, a zarazem ze złożonym ślubowaniem. Wskazano, iż służba w Państwowej Straży Pożarnej jest służbą szczególną, w trakcie jej pełnienia jest wymagana wyjątkowa uczciwość, zwłaszcza w trakcie działań ratowniczych, jak również na terenie jednostki, a szczególnie wtedy kiedy posiada się odpowiedzialność majątkową. Podkreślono, że P. J. ma w zakresie obowiązków m.in. prowadzenie magazynu "[...]", więc posiada odpowiedzialność materialną. Zdaniem organu przedstawione zarzuty podważają jego wiarygodność jako nieskazitelnego i sumiennego strażaka. Nie daje on rękojmi uczciwości, co uniemożliwia mu dalsze pełnienie służby. Podano także, że w związku z informacją z Prokuratury Rejonowej, iż sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez Prokuraturę Okręgową oraz w związku z tym, że zachodzi podejrzenie, iż zachowanie i postępowanie "[...]" P. J. było niegodne strażaka PSP, niezgodne z etyką służby, podważyło zaufanie do PSP oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wyżej wymieniony podjął dodatkowe zajęcie zarobkowe bez wymaganej zgody przełożonego, co jest niezgodne z art. 57a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej podjęto decyzję o przedłużeniu zawieszenia.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6195 Funkcjonariusze Straży Pożarnej
Inne orzeczenia z hasłem:
Straż pożarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Państwowej Straży Pożarnej