Sprawa ze skargi na uchwałę [...] Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Grymuza Asesor sądowy Jerzy Parchomiuk (sprawozdawca) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 stycznia 2021 r. sprawy ze skargi B. M. na uchwałę [...] Rady Gminy z dnia [...] grudnia 2019 r., w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/9

Pismem z [...] stycznia 2020 r. B. M., J. M., A. J., H. B., K. L., T. S., R. W., M. Ł., E. S., K. N., J. K., E. K., J. K.

i M. S. wnieśli skargi na uchwałę [...] Rady Gminy z dnia [...] grudnia 2019 r., w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały ustalono, że oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę [...] od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalono w § 1 ust. 2 w wysokości 30 zł miesięcznie od osoby. W § 2 uchwały ustalono częściowe zwolnienie w wysokości 5 zł od stawki na jednego mieszkańca, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W ust. 2 tego paragrafu oraz w § 3 określono warunki skorzystania ze zwolnienia. W § 4 uchwały ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącą trzykrotność miesięcznej stawki za jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W uzasadnieniu skarg podniesiono, że dane stanowiące podstawę do przyjęcia stawek opłaty zostały przygotowane bez należytej staranności. Wskazano, że Gmina dwukrotnie ogłaszała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy w 2020 r. Pierwszy przetarg, ogłoszony we wrześniu 2019 r., został unieważniony, z uwagi na fakt, że wysokość oferty z najniższą cena przewyższyła kwotę, którą Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Skarżący zwrócili również uwagę, że w ogłoszeniu o unieważnieniu przetargu znalazła się informacja, że koszt odbioru w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 30 zł. Kwota ta nie wynikała ze SIWZ, ani nie została w jakikolwiek sposób uzasadniona w informacji. Ponieważ taka stawka została podana do przegłosowania przez Radę, zdaniem skarżących może to rodzić wrażenie dostosowania stawki do potrzeb Gminy, a nie faktycznych kosztów podyktowanych ofertą przetargową.

Kolejny przetarg przeprowadzono w listopadzie 2019 r. Skarżący stwierdzili, że porównanie danych ilościowych pozwalających ocenić wartość oferty wskazuje, iż w drugim przetargu wszystkie dane, w tym m.in. liczba mieszkańców oraz szacunkowa ogólna ilość odpadów przewidywana do odbioru w czasie trwania umowy zostały znacznie podwyższone w stosunku do danych podawanych w dokumentacji pierwszego przetargu. Zdaniem skarżących jest to działanie nielogiczne, nie wyjaśniono w żaden sposób zwiększenia tonażu odpadów w poszczególnych pozycjach. Gdyby nie zawyżony tonaż odpadów kwoty złożonych ofert byłyby niższe niż podczas pierwszego przetargu.

Skarżący podnieśli również zarzut nierzetelnego podawania danych dotyczących liczby mieszkańców Gminy. W toku procedowania uchwały, podczas prac komisji wskazywano znacznie większą liczbę mieszkańców objętych obowiązkiem uiszczania opłaty (19.121), aniżeli podana w uzasadnieniu zaskarżonej uchwały (18.133 osób). W ocenie skarżących obydwa te czynniki, tj. zawyżenie tonażu odpadów i zaniżenie liczby mieszkańców miały kluczowy wpływ na ostateczną cenę odbioru odpadów komunalnych. Brak rzetelnego oszacowania kosztów odbioru odpadów komunalnych narusza przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, ze zm.; dalej jako: u.c.p.g.). Zdaniem skarżących powyższe błędy spowodowały, że radni mieli znacząco utrudnioną ocenę stanu faktycznego wpływającego na oszacowanie kosztu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy [...]. Znamienne były pojawiające się w Urzędzie Gminy informacje o koniecznej do przyjęcia opłacie za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 30 zł jeszcze przed zakończeniem postępowania przetargowego mającego na celu wybór przedsiębiorcy odbierającego odpady. Rodzi to uzasadnione podejrzenia, że koszt odpadów został przygotowany do zaplanowanej kwoty, a nie jak to nakazuje ustawa, kwota do rzeczywiście ponoszonych kosztów. Hipotetyczne zmniejszenie ilości mieszkańców zobowiązanych do wnoszenia opłat za odbiór odpadów powoduje rozłożenie faktycznych opłat na mniejszą liczbę osób i tym samym zwiększenie kosztów jednostkowych.

Strona 1/9