skarg Zbigniewa M. i Józefa J. na decyzję L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania opracowania projektu budowlanego
Tezy

W przypadku ustalenia, że roboty budowlane były od samego początku przebudową zmierzającą do zmiany sposobu użytkowania obiektu, w postępowaniu powinni brać udział na prawach strony właściciele /użytkownicy/ sąsiednich nieruchomości i inne osoby, których interesu prawnego może dotyczyć postępowanie administracyjne.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skarg Zbigniewa M. i Józefa J. na decyzję L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 maja 2000 r. (...) w przedmiocie nakazania opracowania projektu budowlanego - oddala skargi.

Uzasadnienie strona 1/3

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w L. decyzją z dnia 29 maja 2000 r. wydaną na podstawie art. 138 par. 2 Kpa, po rozpatrzeniu odwołania Zbigniewa M. reprezentowanego przez pełnomocnika radcę prawnego Kazimierza B., od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. L. z dnia 24 lutego 2000 r. (...) nakazującej Józefowi J. opracowanie projektu budowlanego doprowadzającego obiektu piekarni do stanu zgodnego z prawem, uwzględniającego wnioski sąsiada Zbigniewa M. zawarte w piśmie z dnia 20 grudnia 1999 r., a także dokumentacji technicznej zawierającej odpowiednie opinie, uzgodnienia i pozwolenia w terminie do dnia 15 maja 2000 r. - uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wyjaśnił, że organ pierwszej instancji opierając swe rozstrzygnięcie o art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nakazał przedłożenie określonej dokumentacji technicznej, która miałaby dopiero stanowić podstawę do wydania dalszych decyzji w sprawie. Powołany przepis nie przewiduje wydania ponownej decyzji określającej, jakie czynności faktyczne w oparciu o przedstawioną dokumentację powinny być zrealizowane w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami. Wadliwe jest również wskazanie w decyzji, iż inwestor ma uwzględnić wskazane w piśmie wnioski sąsiada bez określenia, jakie czynności powinny być wykonane. W sytuacji, gdy działanie inwestora polegało na gruntownej przebudowie budynku inwestorskiego i dobudowie nowej części budynku i od początku zmierzało do zmiany sposobu użytkowania obiektów gospodarczych na piekarnię, organ pierwszej instancji powinien prowadzić postępowanie administracyjne w trybie art. 71 ust. 3 i przepisy art. 50 i art. 51 ustawy Prawo budowlane, co oznacza, że najpierw powinien wydać decyzję o wstrzymaniu użytkowania piekarni, która faktycznie jest użytkowana bez wymaganego prawem pozwolenia po uchyleniu decyzji przez sąd administracyjny.

Skargi na tę decyzję wnieśli Józef J. oraz Zbigniew M. reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego Kazimierza B.

Józef J. domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji podnosząc, że decyzja organu pierwszej instancji była jedynie decyzją wstępną, która umożliwiałaby mu ewentualne zawarcie ugody ze Zbigniewem M., który sformułował w piśmie swe warunki. Z tych względów nie było jeszcze w sprawie przeprowadzone w całości postępowanie dowodowe w zakresie wskazanym przez wytyczne Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zaskarżona decyzja narzuca sposób merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez organ pierwszej instancji w sposób sprzeczny ze stanem faktycznym i wytycznymi NSA. Ponadto organ drugiej instancji nie poinformował o toczącym się postępowaniu jego pełnomocnika, którego obecność w toku postępowania odwoławczego mogła wpłynąć na konieczność ukończenia postępowania dowodowego i treść decyzji.

Pełnomocnik Zbigniewa M. domagał się w skardze stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji zarzucając jej wydanie z naruszeniem art. 6, art. 77 par. 1 i art. 107 par. 3 Kpa. W obszernych motywach skargi podniósł, że stanowisko zaskarżonej decyzji jest sprzeczne z oceną prawną wyrażoną przez Naczelny Sąd Administracyjny, stanem faktycznym oraz wnioskiem Zbigniewa M. Przedmiotem sprawy było bowiem żądanie wstrzymania budowy prowadzonej bez wymaganego pozwolenia i niedopuszczenie do wykonywania dalszych robót w przyszłości. Wobec dokonania bez pozwolenia na budowę gruntowej przebudowy ze zmianami konstrukcyjnymi dawnej obory stanowiącej część zbudowanej już i funkcjonującej piekarni, bezprzedmiotowym stało się orzekanie o wstrzymaniu budowy, a uprawnione jest żądanie rozbiórki nowowzniesionej części piekarni i przywrócenie przebudowanej obory do stanu poprzedniego w oparciu o art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, o co wielokrotnie skarżący wnosił. Organy obu instancji nie rozstrzygnęły tak formułowanego od lat wniosku i stanowiska swego w tym zakresie nie uzasadniły.

Strona 1/3