Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie ustanowienia regulaminu "Sybilli Sportowej"
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Sidor, Sędziowie Sędzia SO del. Robert Hałabis, Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz (sprawozdawca), Protokolant Starszy sekretarz sądowy Beata Basak, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi Rady Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie ustanowienia regulaminu "Sybilli Sportowej" - Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, które nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Uzasadnienie strona 1/11

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 czerwca 2011 r. Wojewoda Lubelski stwierdził w całości nieważność uchwały Nr VII/80/11 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia regulaminu "Sybilli Sportowej" - Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta Puławy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda wskazał, że regulacje przyjęte we wskazanej wyżej uchwale nie wypełniają delegacji ustawowej zawartej w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Uchwała ta nie określa bowiem znaczenia danego sportu dla gminy Miasto Puławy, do czego zobowiązuje wymieniony przepis ustawy, a jedynie - w załączniku nr 2 - wymienia rodzaje dyscyplin sportowych uprawniających do ubiegania się o stypendium sportowe, nie wskazując ich znaczenia dla gminy.

Organ nadzorczy wskazał, iż wadliwe jest również rozróżnienie podmiotów, którym może być przyznane stypendium, zawarte w § 1, § 2 i § 3 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. Powołany wyżej przepis ustawy o sporcie nie zawiera upoważnienia dla rady gminy do określenia kręgu takich podmiotów, gdyż samodzielnie wskazuje, że stypendium otrzymać mogą osoby fizyczne osiągające wyniki sportowe.

Delegację ustawową, w ocenie Wojewody, przekracza także zapis § 2 ust. 3 powołanego regulaminu uzależniający prawo do ubiegania się o stypendium sportowe od niejasnych kryteriów związanych z oceną możliwości osiągania wysokich wyników sportowych na podstawie przebiegu dotychczasowej kariery zawodnika i planu jego startów. Jedynym kryterium ustawowym w tym zakresie jest "osiągnięty wynik sportowy" i tylko od spełnienia tego wymogu ustawodawca uzależnia uprawnienie do uzyskania tej formy wsparcia.

Zdaniem Wojewody prawo narusza również § 4 ust. 3 regulaminu, stanowiący, że o przyznaniu stypendium sportowego i jego wysokości rozstrzyga Prezydent Miasta Puławy w drodze zarządzenia. Organ nadzorczy podniósł, iż analiza zapisów uchwały wskazuje na typowo administracyjny charakter procedury przyznania regulowanego w niej stypendium sportowego, co oznacza, że sprawa z tego zakresu nosi cechy indywidualnej sprawy administracyjnej w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Powołując się na orzecznictwo sądowe Wojewoda wskazał, że w tego rodzaju sprawach właściwą formą przyznania i odmowy przyznania świadczenia jest decyzja administracyjna.

Brak jest także, w ocenie organu nadzorczego, podstaw prawnych do uznania, że podstawą wypłaty stypendium może być, jak to stanowi § 4 ust. 5 wskazanego regulaminu, umowa zawarta pomiędzy gminą Miasto Puławy, klubem sportowym i zainteresowanym zawodnikiem. Podstawą przyznania tego świadczenia jest bowiem wyłącznie pozytywne rozstrzygnięcie organu właściwego, to jest w tym przypadku Prezydenta Miasta Puławy, nie zaś umowa zawarta z zawodnikiem.

W świetle obowiązujących przepisów prawa niedopuszczalne są też zapisy § 6 regulaminu wskazujące warunki wstrzymywania i wznawiania wypłaty stypendium sportowego. Zawarte w art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie upoważnienie obejmuje swoim zakresem jedynie ustalenie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium, a nie uprawnia rady gminy do normowania spraw związanych ze wstrzymywaniem i wznawianiem wypłaty stypendiów sportowych.

Strona 1/11