Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak (sprawozdawca) Sędziowie Sędzia WSA Halina Chitrosz, Sędzia WSA Anna Strzelec Protokolant Referent Radosław Dudek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2020 r. sprawy ze skargi E. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatowi M. G. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w wysokości [...] zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym [...] zł ([...] złotych [...] groszy) z tytułu podatku od towarów i usług.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia [...] listopada 2019 r., znak: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania E. B. - na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 41 pkt 1, art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze. zm.), dalej jako "u.p.s." - utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta R. z dnia [...] września 2019 r., nr [...] o odmowie przyznania specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków i żywności dostosowanej do diety rodziny.

Decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym:

We wniosku z dnia [...] wrzenia 2019 r. E. B. zwróciła się do organu pomocy społecznej o przyznanie specjalnego zasiłku celowego "na zakup leków, żywności do jej diety oraz diety syna".

Wskazaną wyżej decyzją organ I instancji odmówił przyznania świadczenia. Ustalił, że dwuosobowa rodzina E. B. osiągnęła dochód w wysokości [...] zł, na który składa się świadczenie pielęgnacyjne w wysokości [...] zł, zasiłek rodzinny w wysokości [...] zł, dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości [...] zł, zasiłek pielęgnacyjny w wysokości [...] zł, alimenty z funduszu alimentacyjnego w wysokości [...] zł. Dochód ten jest wyższy od kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej wynoszącego dla rodziny skarżącej [...] zł, a więc nie przysługuje jej zasiłek celowy, o którym mowa w art. 39 u.p.s., tym bardziej że rodzina otrzymuje ponadto świadczenie wychowawcze w wysokości [...] zł miesięcznie. W związku z tym organ I instancji rozważał możliwość przyznania E. B. specjalnego zasiłku celowego, niezależnego od kryterium dochodowego, na podstawie art. 41 pkt 1 u.p.s. Uznał jednak, że sytuacja wnioskodawczyni nie jest nadzwyczajna, wyjątkowa, co uzasadniałoby przyznanie takiego zasiłku. Wnioskodawczyni nie wskazała żadnych okoliczności potwierdzających wystąpienie szczególnego przypadku: podczas wywiadu nie udzieliła pracownikowi socjalnemu informacji na temat swojej diety, tylko poinformowała o pozostawaniu syna na diecie bezmlecznej, bezjajecznej i bezglutenowej. Z kopii bliżej nieokreślonego pisma nie wynika, czy rzeczywiście przebywała w szpitalu na skutek nagłego zachorowania, wywołanego nieprawidłową dietą, brakiem lekarstw, na co powołała się we wniosku. Ponadto dostarczone faktury nie potwierdzają ponoszenia dużych wydatków na żywność. Faktury związane z zakupem przyborów szkolnych, ubrań do szkoły pokryte zostaną z wyprawki szkolnej "300+". Ponadto organ wskazał, że wnioskodawczyni nie współdziała z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu jej sytuacji życiowej.

W odwołaniu E. B. zarzuciła decyzji naruszenie art. 41 u.p.s. w zw.

z art. 7, art. 7a, art. 8 § 1 i § 2, art. 10 , art. 77, art. 79 a § 1 , art. 80, art. 107 § 3 k.p.a.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie uwzględniło powyższych zarzutów i podzielając stanowisko i ustalenia organu I instancji, zaskarżoną decyzją utrzymało w mocy jego decyzję.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze