Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jerzy Parchomiuk (sprawozdawca) Sędziowie Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski Asesor sądowy Marcin Małek po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 13 kwietnia 2021 r. sprawy ze skargi J. Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2020 r., znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy T. z dnia [...] sierpnia 2020 r., znak: [...]; II. uchyla decyzję Wójta Gminy T. z dnia [...] sierpnia 2020 r., znak: [...]; III. zasądza na rzecz J. Ż. od Samorządowego Kolegium Odwoławczego kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/10

Zaskarżoną do sądu decyzją z [...] listopada 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania J. Ż. (dalej jako: skarżący) utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy T. z [...] sierpnia 2020 r. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego.

Decyzja została wydana w następującym stanie sprawy:

Wnioskiem z [...] października 2019 r. pełnomocnik skarżącego wystąpił o ustalenie na jego rzecz prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawną matką H. Ż..

Decyzją z [...] listopada 2019 r. organ I instancji odmówił przyznania skarżącemu świadczenia pielęgnacyjnego, powołując się na fakt, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała po ukończeniu 18 roku życia. Ponadto skarżący ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W wyniku odwołania skarżącego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło ww. decyzję i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia (decyzja z [...] stycznia 2020 r.).

Kolejną decyzją, z [...] marca 2020 r. organ I instancji ponownie odmówił skarżącemu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, z analogiczną argumentacją. Na skutek odwołania skarżącego decyzja ta została uchylona decyzją Kolegium z [...] maja 2020 r. W uzasadnieniu Kolegium wskazało m.in. na konieczność uchylenia decyzji przyznającej skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy, a następnie - ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Decyzją z [...] sierpnia 2020 r. (znak: [...]) Wójt Gminy T. odmówił uchylenia decyzji z [...] listopada 2019 r., przyznającej skarżącemu prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką. W uzasadnieniu organ powołał się na fakt, że strona nie wyraża zgody na uchylenie decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy w przypadku odmowy przyznania świadczenia opiekuńczego.

Drugą decyzją wydaną w dniu [...] sierpnia 2020 r. (znak: [...]) Wójt Gminy T. odmówił przyznania skarżącemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką. W uzasadnieniu organ po raz kolejny wskazał, że nie została spełniona przesłanka określona w art. 17 ust. 1b ustawy z dnia [...] listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111; dalej jako: u.ś.r.), gdyż niepełnosprawność osoby, nad którą sprawowana jest opieka powstała po ukończeniu 18 roku życia. Ponadto zachodzi przesłanka negatywna wskazana w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b) u.ś.r., gdyż skarżący ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką (decyzja z

[...] listopada 2019 r.).

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze