Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej
Sentencja

Dnia 15 października 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zygmunt Zgierski Sędziowie Sędzia WSA Barbara Rymaszewska Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka (spr.) Protokolant Starszy sekretarz sądowy Anna Kośka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2014 roku sprawy ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. LS

Uzasadnienie strona 1/7

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. decyzją z dnia [...], nr [...], po rozpoznaniu odwołania W. P., utrzymało w mocy decyzję Burmistrza O. z dnia [...], nr [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

Stan faktyczny niniejszej sprawy jest następujący:

Burmistrz O. decyzją z dnia [...] nałożył na W. P., jako współwłaścicielkę nieruchomości w ½ części, obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej w wysokości 4.968 zł (po waloryzacji według wskaźnika zmian cen towarów i usług - 6.536,87 zł), wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości położonej w obrębie [...] w miejscowości O., stanowiącej działki nr 553, 703 i 704 o łącznej powierzchni 0,2152 ha wydzielonych wskutek scalenia i podziału nieruchomości dokonanego uchwałą Rady Miejskiej w O. Nr [...] z dnia [...] w sprawie scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w O. - Osiedle A. Organ pierwszej instancji orzekł jednocześnie, iż wyliczoną i zwaloryzowaną należność w kwocie 6.536,87 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w O., w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał przepis art. 5, art. 107 i art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm., dalej jako: "u.g.n."), § 12 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. nr 86, poz. 736) oraz § 3, § 4 i § 5 uchwały nr [...] Rady Miejskiej w O. z dnia [...] w sprawie scalania i podziału nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w O. - Osiedle A.

Kwestionując powyższą decyzję W. P. wniosła od niej odwołanie wskazując, iż nie wiadomo z jakiego tytułu naliczona została opłata adiacencka. Na gruncie oddanym w procesie scalania odwołująca miała nasadzenia, za które nigdy nie otrzymała odszkodowania, także w operacie i wyliczeniu opłaty nie uwzględniono należnego jej z tego tytułu odszkodowania. Podobnie strona nie otrzymała odszkodowania za grunty przejęte pod drogę. Opłata adiacencka jest zawyżona. Autorka odwołania zgłosiła także zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia procesu scalania i podziału.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przywołaną na wstępie decyzją utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ opisał dotychczasowy przebieg postępowania wskazując następnie na treść regulacji ustawowych stanowiących o procesie scalania i podziału oraz procedury naliczania opłaty adiacenckiej z tego tytułu. Dalej organ wyjaśnił, iż w 2003r. Gmina O. dokonała scalenia i podziału nieruchomości w trybie przepisów działu III rozdział 2 u.g.n.. Na mocy uchwały nr [...] Rady Miejskiej w O. z dnia [...] przeprowadzony został proces scalenia i podziału nieruchomości także dla terenu, na którym położona jest nieruchomość stanowiąca wówczas współwłasność S. i W. małżonków P.. W § 4 powołanej uchwały ustalona została stawka procentowa opłaty adiacenckiej wynosząca 50% wzrostu wartości nieruchomości, a w treści § 5 uchwały zawarty został zapis, iż ustalenie wysokości opłat adiacenckich nastąpi w drodze decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ugody, a w przypadku, gdy nie dojdzie do ugody, opłata adiacencką płatna będzie jednorazowo, po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stanie się ostateczna. Wyliczona opłata adiacencką podlega waloryzacji na dzień wydania decyzji. W załączniku nr 7 do powyższej uchwały, zatytułowanym "Ustalenie wysokości opłat adiacenckich należnych Gminie O., obciążających uczestników scalenia i podziału nieruchomości oraz wysokości odszkodowania za grunty pod nowe drogi lub poszerzenie dróg istniejących (zgodnie z art. 107 ust. 1 i 2 i art. 105 ust. 1 u.g.n.)" w pozycji 86 dotyczącej gruntów będących współwłasnością S. i W. P., zawarte jest zestawienie: powierzchni gruntów przed scaleniem i ich wartości, powierzchni gruntów zajętych pod drogi i ich wartość, powierzchni gruntów otrzymanych w wyniku scalenia i podziału oraz ich wartość, a także wskazana jest wysokość opłaty adiacenckiej należnej gminie od właścicieli - w wysokości 9.936 zł, a nadto należne im odszkodowanie za grunt wydzielony pod drogę - w wysokości 5.569 zł.

Strona 1/7