Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w przedmiocie uznania obszaru za użytek ekologiczny
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Magdalena Sieniuć (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Bożena Kasprzak Sędzia WSA Barbara Rymaszewska Protokolant: St. sekretarz sądowy Magdalena Rząsa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi M. P. na uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. nr XXXII/480/05 w przedmiocie uznania obszaru za użytek ekologiczny oddala skargę. a.bł.

Uzasadnienie strona 1/9

W dniu 26 stycznia 2005 r. Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 6 ust.1 pkt 8, art. 42, art. 44 ust.1 i 2, art. 45 ust. 1 pkt 1-7 i 9-11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 z 2004 r. poz. 880), podjęła uchwałę Nr XXXII/480/05 w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny.

W § 1 ust. 1 tej uchwały wskazano, że poddaje się pod ochronę w formie użytku ekologicznego obszar o powierzchni około 35,8 hektarów, położony w Piotrkowie Trybunalskim obejmujący:

- fragment Zbiornika Bugaj o pow. około 34 ha,

- teren przylegający do Zbiornika Bugaj o pow. około 1,8 ha.

Granice użytku ekologicznego określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały (ust. 2). Zgodnie zaś z § 2 uchwały obszarowi, który obejmuje się ochroną w formie użytku ekologicznego, nadaje się nazwę: "Nad Bugajem".

Z kolei w § 3 powyższej uchwały wskazano, że w stosunku do terenu objętego ochroną w formie użytku ekologicznego zabrania się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej, rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych,

10) umieszczania tablic reklamowych.

Natomiast zgodnie z treścią § 4 uchwały sprawowanie nadzoru nad użytkiem ekologicznym "Nad Bugajem" powierzono Stowarzyszeniu Piotrkowski Klub Przyrodników "OSTOJA" w Piotrkowie Trybunalskim.

Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (§ 5 uchwały).

Ponadto w § 6 uchwały wskazano, że uchwała uchyla w całości Uchwałę Nr XXV/380/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny. Natomiast w § 7 uchwały wskazano, że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Strona 1/9