Dnia 22 czerwca 2018 roku WSA w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Magdalena Sieniuć (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Rosińska, Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski, Protokolant Sekretarz sądowy Izabela Bielińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2018 roku sprawy ze sprzeciwu Stowarzyszenia Zwykłego "A" z siedzibą w R. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej
Uzasadnienie strona 2/12

W toku ponownie toczącego się postępowania organ I instancji postanowieniem z dnia [...] Nr [...] wstrzymał roboty budowlane związane z budową fundamentów pod stalową konstrukcję wsporczą urządzeń nadawczo-odbiorczych, wchodzących w skład stacji bazowej C, usytuowanych na działce o nr ewid. 177/2, położonej w R. oraz nałożył na inwestora - na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane - obowiązek przedłożenia w terminie do dnia 31 lipca 2012 r. dokumentów określonych w art. 48 ust. 3 tej ustawy.

Postanowieniem z dnia [...] nr [...] organ I instancji uchylił w całości własne postanowienie z dnia [...] Nr [...], a następnie decyzją z dnia [...] Nr [...] - wydaną na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowane - nakazał C S. A. rozbiórkę stacji bazowej C nr [...], usytuowanej na działce o nr ewid. 177/2, obręb [...], położonej w R. przy ul. A.

[...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] Nr [...] uchylił w całości zaskarżoną decyzję organu stopnia podstawowego i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w R. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Łd 16/13, umorzył postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane skargą Stowarzyszenia Zwykłego "A z siedzibą w R., z uwagi na jej cofnięcie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał cofnięcie skargi za skuteczne, bowiem nie stwierdził, aby czynność ta zmierzała do obejścia prawa, jak również do utrzymania w mocy aktu administracyjnego dotkniętego wadą nieważności.

Następnie decyzją z dnia [...] Nr [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w R. umorzył postępowanie w sprawie dotyczącej stacji bazowej C nr [...] usytuowanej na działce nr ewid. 177/2, obręb [...] w R. przy ul. A. W wyniku rozpatrzenia odwołania [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] Nr [...] uchylił decyzję organu I instancji z dnia [...] Nr [...] i umorzył postępowanie organu I instancji prowadzone w przedmiocie legalności ław fundamentowych pod urządzenia nadawczo-odbiorcze stacji bazowej, zrealizowanych na terenie działki o nr ewid. 177/2, położonej w R. przy ul. A.

Z kolei decyzją z dnia [...] Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił stwierdzenia nieważności ww. decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...]. Decyzją z dnia [...] w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] znak: [...].

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Łd 1112/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę Stowarzyszenia Zwykłego A z siedzibą w R. na ww. decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] Nr [...].

Pismem z dnia 14 lutego 2015 r. Stowarzyszenie Zwykłe A poinformowało powiatowy organ nadzoru budowlanego, że C D oraz telefonia komórkowa E obie zlokalizowane na nieczynnej wieży ciśnień przy ul. A 9a w R. wprowadziły i uruchomiły technologie najnowszej generacji LTE 4G, które są dostępne dla użytkowników internetu, co spowodowało, że zmienił się stan mocy anten obu stacji bazowych. Jednocześnie żadna z wymienionych telefonii nie zgłosiła modernizacji stacji bazowych do Starostwa, lecz przebudowali je bez obowiązującego zgłoszenia.

Strona 2/12