Dnia 22 czerwca 2018 roku WSA w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Magdalena Sieniuć (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Rosińska, Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski, Protokolant Sekretarz sądowy Izabela Bielińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2018 roku sprawy ze sprzeciwu Stowarzyszenia Zwykłego "A" z siedzibą w R. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej
Sentencja

Dnia 22 czerwca 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Magdalena Sieniuć (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Rosińska, Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski, Protokolant Sekretarz sądowy Izabela Bielińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2018 roku sprawy ze sprzeciwu Stowarzyszenia Zwykłego "A" z siedzibą w R. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. na rzecz strony skarżącej Stowarzyszenia Zwykłego "A" z siedzibą w R kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. LS

Uzasadnienie strona 1/13

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Nr [...] [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. z dnia [...] Nr [...] znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Z akt sprawy wynika, że w dniu 9 kwietnia 2009 r. przedstawiciele Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. przeprowadzili oględziny na terenie działki o nr ewid. 177/2, położonej w R. przy ul. A, w toku których ustalono, że w niewielkiej odległości od trzonu wieży ciśnień usytuowanej na spornej nieruchomości wykonane zostały dwie płyty betonowe o wysokości ok. 20 cm na podsypce z piasku o wymiarach ok. 2,50 m x 2,50 m każda, na których ustawiona została konstrukcja stalowa.

Pismem z dnia 9 kwietnia 2009 r. organ stopnia powiatowego zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej legalności wykonania fundamentu pod urządzenia stacji bazowej, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 177/2, położonej w R. przy ul. A. Następnie postanowieniem z dnia [...] Nr [...] organ I instancji wstrzymał - na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane - roboty budowlane prowadzone bez wymaganego pozwolenia na budowę związane z realizacją stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci [...], wykonywane na działce o nr ewid. 177/2, położonej w R. przy ul. A oraz nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia dokumentów określonych w art. 48 ust. 3 tej ustawy w terminie do dnia 9 września 2009 r. Organ II instancji postanowieniem z dnia [...] nr [...] stwierdził niedopuszczalność zażalenia wniesionego na powyższe postanowienie.

W dniu 10 września 2009 r. organ I instancji przeprowadził ponowne oględziny na terenie spornej budowy, w toku których ustalił, że inwestor, pomimo wstrzymania robót budowlanych, kontynuował prace budowlane, wobec czego decyzją nr [...] z dnia [...]nakazał - na podstawie art. 50a pkt 1 ustawy Prawo budowlane - rozbiórkę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci B nr [...], realizowanej na działce o nr ewid. 177/2, położonej w R. przy ul. A. [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją Nr [...] z dnia [...] uchylił decyzję organu I instancji i poprzedzające ją postanowienie z dnia [...] Nr [...] oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w R.. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 25 maja 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 1105/09, oddalił skargę na powyższą decyzję.

W dniu 15 kwietnia 2010 r. organ I instancji przeprowadził kolejne oględziny na terenie działki o nr ewid. 177/2 położonej w R. przy ul. A, w ramach których ustalono, że inwestor prowadzi roboty związane z montażem - na uprzednio wykonanej i umocowanej na betonowych blokach konstrukcji stalowej - dwóch szaf z urządzeniami stacji bazowej (wysokość szaf: 1- ok. 160cm, 2- 220cm).

Strona 1/13