Sprawa ze skargi A. G. na zarządzenie [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nałożenia obowiązku wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Sentencja

Dnia 26 kwietnia 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Rymaszewska (spr.), Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka, Protokolant asystent sędziego Marcin Olejniczak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2012 roku sprawy ze skargi A. G. na zarządzenie [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska
Uzasadnienie strona 1/5

[...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Ł. w dniu [...] wydał w stosunku do A. G.P.H.U. "A" zarządzenie pokontrolne, w którym zarządził wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z rozmontowywania pojazdów samochodowych przed ich wysyłką za granicę w terminie do dnia 31 grudnia 2011r., zalecił też, aby w ewidencji odpadów prawidłowo kwalifikować odpady metali żelaznych z remontu pojazdów samochodowych oraz z ich rozmontowywania przed wysyłką za granicę od dnia otrzymania zarządzenia do stałego przestrzegania, realizować obowiązek wynikający z pozwolenia na wytwarzanie odpadów (z remontu pojazdów) w zakresie przesyłania Staroście [...] uwierzytelnionej kopii zbiorczego zestawienia danych o odpadach wytwarzanych (dopóki decyzja ta znajduje się w obiegu prawnym) w terminie do dnia 31 marca roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy, terminowo przedkładać Marszałkowi Województwa [...] i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w [...] półroczne wykazy korzystania ze środowiska z zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza od dnia otrzymania zarządzenia do stałego przestrzegania oraz wyznaczył termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień 31 grudnia 2011r.

Organ I instancji ustalił, że przed wysyłką pojazdów samochodowych za granicę są one rozmontowywane na terenie kontrolowanej jednostki, w wyniku czego powstają odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 tony rocznie. Fakty te ustalono na podstawie kontroli przeprowadzonych w dniach 30 sierpnia, 5, 6, 19 i 27 września 2011r. Przedstawiona ewidencja odpadów wskazuje, że w 2010r. powstało 4,82 Mg odpadów niebezpiecznych z rodzaju: oleje silnikowe i smarowe 132008*, zużyte akumulatory 160601*, płyny zapobiegające zamarzaniu 160114*, a w 2011r. (w okresie od stycznia do sierpnia) 3,4 Mg, w tym dodatkowo odpad z rodzaju sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 150202*. Kontrola wykazała, że głównym przedmiotem działalności A. G. jest kupno i sprzedaż używanych samochodów. W okresie grudzień 2010 - sierpień 2011 kupiła ona 314 samochodów i naczep. Wszystkie zakupione samochody przed wysyłką za granicę są rozmontowywane w celu zmniejszenia powierzchni transportowej i kosztów transportu. Wytwarzanie odpadów z rozmontowywania pojazdów wymaga uzyskania decyzji Marszałka Województwa [...]. Miejsca demontażu pojazdów zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w § 2 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397).

Organ ustalił też, że wszystkie wytwarzane odpady metali żelaznych kwalifikowane są pod kodem 170406 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej), w sytuacji kiedy w 2010r. nie wykonywano żadnych poważnych prac remontowo - budowlanych, z których mogłyby powstać znaczne ilości metali. W związku z powyższym istotna część odpadów metali żelaznych powinna być kwalifikowana pod kodem 160405 - odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zbiorczego zestawienia danych o odpadach wytwarzanych za 2010r. nie została przesłana w terminie do dnia 31 marca 2011r. Staroście [...]. Obowiązek ten został nałożony przez Starostę [...] w decyzji z dnia [...] o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów z remontu pojazdów.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska