Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki
Uzasadnienie strona 9/9

Nie można się zgodzić z zarzutem, iż rozstrzygnięcie zawarte w decyzji I instancji, utrzymane w mocy zaskarżoną decyzją nakazujące demontaż poszczególnych elementów nie określa ich jednoznacznie. W ocenie Sądu prawidłowo zostały wskazane te elementy stacji, które podlegają rozbiórce i te, których nakaz rozbiórki nie obejmuje, ponieważ ich wykonanie było objęte zgłoszeniem obejmującym urządzenia konstrukcji wsporczej ( tj. maszt o wys. 13 m wraz odciągami oraz rusztem stalowym).

Nadto należy wskazać, że PINB w K. powiat grodzki poprzedził prawidłowo wydanie decyzji pierwszoinstancyjnej postępowaniem legalizacyjnym, z którego jednak inwestor nie skorzystał, w tym nie przedłożył organowi zaświadczenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego do czego był zobowiązany postanowieniem organu I instancji z 8 czerwca 2011 r. wydanym na podstawie art. 48 ust. 2 i 2 ustawy z 7. 07. 1994 r. - Prawo budowlane. Przedłożone przez inwestora projekty budowlane sporządzone w maju 2009 r. przez mgr inż. P.F. nie odpowiadają wymogom obowiązującego rozporządzenia Min. Infrastruktury z 3.07. 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. nr 201, poz. 1239).

Odnosząc się natomiast do zarzutu rażącego naruszenia prawa, ze względy na skierowanie zaskarżonej decyzji z 26. 10. 2012 r. do nieistniejącego podmiotu tj. do spółki [...] S.A. , która z dniem 22 maja 2012 r. została wykreślona z rejestru przedsiębiorców należy uznać ten zarzut również za bezzasadny. W ocenie Sądu przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powoduje modyfikację jej formy ustrojowej, przy zachowaniu tożsamości podmiotu przekształcanego i przekształconego. Oznacza to, że do przekształcenia zastosowanie ma zasada kontynuacji. Zasadę tę wyraża wprost art. 553 k.s.h., zgodnie z którym spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa spółki przekształcanej (art. 553 § 1 k.s.h.). W wyniku przekształcenia spółka przekształcona nie traci swej podmiotowości prawnej. Istnieje ona nadal, tylko w innej formie prawnej, będąc zgodnie z zasadą kontynuacji podmiotem tych samych praw i obowiązków, co spółka przekształcana. Powyższy pogląd jest powszechnie przyjmowany zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie (por. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych, C. H. Beck, W-wa 2004, t. IV, s. 998 i n, wyrok WSA w Rzeszowie z 15. 04. 2008 r. sygn.. akt I SA/Rz 200/08, Lex 443817).

W tym stanie rzeczy, skoro dokonana kontrola sądowa nie stwierdziła aby zaskarżona decyzja czy poprzedzająca ją decyzja organu I instancji naruszały prawo, na podstawie art. 151 ustawy p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Strona 9/9