Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa Sędziowie : WSA Krystyna Daniel (spr.) WSA Agnieszka Nawara-Dubiel Protokolant : Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2013 r. sprawy ze skargi "A" Spółka z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 26 października 2012 r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki skargę oddala

Uzasadnienie strona 1/9

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. , powiat grodzki decyzją z [...] października 2011 r., na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z 7. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) nakazał inwestorowi: A. l S.A. z siedzibą w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu Domu Handlowego [...] w K. , poprzez demontaż: anten sektorowych oraz radiolinii znajdujących się na stalowym maszcie, szafy sterowniczej znajdującej się obok masztu oraz okablowania całej przedmiotowej stacji bazowej, wskazując jednocześnie, że nakaz nie obejmuje konstrukcji wsporczej - masztu kratowego o wysokości 13m wraz z odciągami oraz rusztu stalowego. Oznaczenie stacji: [...] ".

W uzasadnieniu organ podał, że postępowanie zostało wszczęte z urzędu w związku z pismem Urzędu Miasta K. dotyczącym interwencji mieszkańców ul. [...] w K. z 6 sierpnia 2008 r. związaną z uciążliwością stacji bazowej telefonii komórkowej.

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych 23 września 2010 r. stwierdzono, iż na dachu budynku usługowego znajdującego się na działce nr [...] obr [...] znajdują się trzy maszty telefonii komórkowej wraz z antenami, należące do: PTC [...] S.A. i A. Sp. z o.o. [...] . Przedmiotowe postępowanie dotyczy [...] S. A.

Organ ustalił, że [...]S. A. dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń tj. konstrukcji wsporczej - masztu kratowego o wysokości 13m wraz z odciągami oraz rusztu stalowego, na istniejącym obiekcie budowlanym - budynku handlowo - usługowym przy ul. [...] w K. - działka nr [...] obr. [...] .

Wobec stwierdzenia, że roboty budowlane wykraczają poza zakres dokonanego przez inwestora zgłoszenia wydane zostało postanowienie z 8 czerwca 2011 r., którym nałożono na inwestora obowiązek przedłożenia określonych dokumentów do 2 września 2011 r.

W dniu 5 lipca 2011 r. organ przeprowadził kolejne oględziny w czasie których stwierdzono, że na dachu Domu Handlowego [...] znajduje się stacja bazowa telefonii komórkowej w skład której wchodzą: stalowy maszt o wysokości około 13m z odciągami, jedna radiolinia, trzy anteny sektorowe, urządzenie sterownicze (szafa elektryczna) znajdująca się obok masztu, okablowanie przedmiotowej stacji bazowej.

W ocenie organu wykonywane roboty polegają na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, stanowiącej całość techniczno - użytkową wraz z masztem, tym samym przekraczają zakres robót określony w zgłoszeniu. Stacja bazowa telefonii komórkowej realizowana na dachu ww. budynku stanowi, zgodnie z obowiązującym orzecznictwem sądowym, budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane, obiektem budowlanym jest budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Nie ma wątpliwości co do faktu, że stacja bazowa telefonii komórkowej stanowi całość techniczno-użytkową wraz z jej instalacjami i urządzeniami. Niezależnie od sposobu jej umieszczenia, czy to na istniejącym budynku, czy na innym obiekcie budowlanym, czy jest obiektem wolnostojącym jest ona obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego i stanowi całość techniczno-użytkową. Wymagana była zatem ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Strona 1/9