Sprawa ze skargi [....] w W .na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
Uzasadnienie strona 2/8

Wynagrodzenie zasadnicze przypisane do zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatek służby cywilnej są ustalane w systemie mnożnikowym, a ich wysokość określona w PLN zależy od iloczynu kwoty bazowej (corocznie określanej w ustawie budżetowej) i mnożnika przypisanego danemu członkowi korpusu służby cywilnej. Pozostałe składniki wynagrodzenia (dodatek zadaniowy, dodatek specjalny) są ustalane kwotowo lub jako procent wynagrodzenia zasadniczego (dodatek za wysługę lat). Niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy, zarówno urzędnicy, jak i pracownicy są pozbawieni możliwości negocjacyjnego kształtowania treści stosunku pracy, w tym kwestii płacowych. W przedmiotowej sprawie, kwestia wynagrodzeń została uregulowana w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2009 nr 211 póz. 1630 z późn. zm). Powszechność wyżej powołanych regulacji dostatecznie realizuje zasadę transparentności życia publicznego, ocenianą zgodnie ze standardami przyjętymi w demokratycznym państwie.

Żądane informacje nie mają również znaczenia dla oceny funkcjonowania instytucji oraz osób pełniących funkcje publiczne wymienione w przedmiotowym wniosku. Przykładem informacji spełniających tego rodzaju wymóg są wyniki kontroli przeprowadzonych przez powołane w tym celu organa i instytucje, w tym m.in. Najwyższą Izbę Kontroli, Izbę Skarbową, Ministerstwo Finansów, Państwową Inspekcję Pracy. Informacje te są jawne i powszechnie dostępne.

Informacje, których udostępnienia żąda wnioskodawca nie dotyczą również warunków powierzenia i wykonywania funkcji publicznych. W przypadku Naczelnika Urzędu Skarbowego zastosowanie znajduje dodatkowo art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r., nr 121 poz. 1267 ze zm.).

Brak jest więc przesłanek uzasadniających konieczność ingerencji w sferę prywatności osób pełniących funkcje publiczne w zakresie żądanym przez wnioskodawcę. Ewentualne udostępnienie omawianych informacji, możliwe byłoby wyłącznie przy zaistnieniu przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z którego wynika, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. W niniejszej sprawie, zgody na ujawnienie wysokości wynagrodzenia w ramach poszczególnych stanowisk pracy nie uzyskano. Dlatego ujawnienie żądanych informacji byłoby sprzeczne z przepisami art. 23 i 24 kc w świetle których, informacja o wysokości wynagrodzenia danej osoby stanowi jej dobro osobiste, jako element prywatnej sfery życia.

W przeciwieństwie do innych oświadczeń o stanie majątkowym (np. posła, senatora, radnych, osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie) oświadczenia majątkowe członków korpusu służby cywilnej -- pracowników urzędów skarbowych nie są jawne i podlegają ochronie jak dokumenty opatrzone klauzulą "zastrzeżone"- zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., póz. 1584 ze zm.).

Strona 2/8
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej