Sprawa ze skargi [....] w W .na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa Sędziowie: NSA Anna Szkodzińska (spr.) WSA Aldona Gąsecka-Duda Protokolant: Maciej Żelazny po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2014 r. na rozprawie sprawy ze skargi [....] w W .na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 10 lutego 2014 r. nr [....] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz skarżącej [....] w W. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/8

Uzasadnienie:

W piśmie z dnia 12 grudnia 2013 r. na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2, 3 ust. 1 i 2, art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Rada Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych "[...]" w W. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] o przekazanie informacji dotyczących wynagrodzeń zasadniczych brutto oraz mnożników kwoty bazowej Naczelnika Urzędu Skarbowego, Zastępców Naczelnika Urzędu Skarbowego, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych w układzie: nazwa stanowiska-kwota-nazwa komórki.

Decyzją z dnia 23 grudnia 2013 r. ([...]) Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz art. 104 i 107 kpa odmówił udostępnienia informacji w zakresie wynagrodzeń zasadniczych brutto oraz mnożników kwoty bazowej Naczelnika Urzędu Skarbowego, Zastępców Naczelnika Urzędu Skarbowego, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] podał co następuje:

Prawo do informacji publicznej, jako konstytucyjne prawo podmiotowe zostało wyrażone w art. 61 Konstytucji. Jego korelatem jest obowiązek udzielania obywatelom określonych informacji o działalności instytucji publicznych oraz osób pełniących funkcje publiczne. Ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w odrębnych ustawach przesłanki dotyczące ochrony wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Zgodnie z art. 1 i 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacją publiczną jest informacja o sprawach publicznych, jednak o tym czy dana informacja ma charakter publiczny i podlega ujawnieniu należy rozstrzygać w odniesieniu do konkretnych przypadków. Wynagrodzenie zasadnicze brutto oraz mnożniki kwoty bazowej w rozumieniu tej ustawy są informacją publiczną. Jednak należy mieć na uwadze art. 31 ust. 3 Konstytucji, który wyznacza próg dostępności do informacji przez konieczność respektowania praw i wolności innych podmiotów, w tym przez konstytucyjnie gwarantowane prawo do życia prywatnego.

Żądane informacje dotyczą osób pełniących funkcje publiczne, albowiem zajmowane przez nich stanowiska i funkcje wiążą się z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączą się co najmniej z przygotowywaniem decyzji dotyczących innych podmiotów.

W przedmiotowej sprawie żądane informacje wykraczają poza niezbędność określoną potrzebą transparentności życia publicznego. Składniki oraz wysokość wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska wymienione we wniosku została uregulowana w rozdziale 7 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505 ze zm.). Zgodnie z art. 85 ust. 1 tej ustawy wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa sie z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Z kolei w myśl ust. 2 ww. przepisu wynagrodzenie urzędnika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej oraz dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej