WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Magda Froncisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 maja 2018 r. sprzeciwu K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. od decyzji SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Magda Froncisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 maja 2018 r. sprzeciwu K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2018r., znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję w całości, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz strony skarżącej K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. [...] zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/17

Prezydent Miasta K. decyzją z 20 października 2016 r., nr [...], na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.; obecnie Dz.U. z 2017 r., poz. 1073), dalej "u.p.z.p.", w zw. z art. 162 § 1 pkt 1 i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23; obecnie Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), dalej "K.p.a.", z urzędu stwierdził wygaśnięcie decyzji nr [...] z 4 stycznia 2005 r. ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wbudowanymi miejscami postojowymi dla samochodów na działkach nr [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], obr. [...] przy ul. [...] w K., z wyłączeniem sieci infrastruktury technicznej" (sygn.: [...]), dalej "decyzja WZ": w części objętej decyzjami pozwolenia na budowę nr [...] z 29 lutego 2008 r. (sygn. [...]), nr [...] z 17 października 2014 r. (sygn.: [...]), która nie jest objęta decyzją pozwolenia na budowę: nr [...] z 6 kwietnia 2006 r. (sygn.: [...]) przeniesioną decyzją nr [...] z 29 maja 2006 r. (sygn.: [...]) oraz nr [...] z 21 marca 2006 r. (sygn.: [...]) przeniesioną decyzją nr [...] z 31 marca 2006 r. (sygn.: [...]).

W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że W. S. złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia w całości decyzji o ustalenie warunków zabudowy, który następnie doprecyzowała, ostatecznie wnosząc o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w zakresie, w jakim obszar objęty tą decyzją nie jest objęty ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną na rzecz tego samego inwestora, tj. wnioskodawcy decyzji WZ.

Organ ustalił, że decyzja WZ została wydana na rzecz L. C., a następnie została przeniesiona decyzją nr [...] z 2 września 2005 r. na rzecz: P..B.. S. sp. j. A. i M. S., K. D. sp. z o.o. i W. S..

Dalej organ wymienił kolejne wydane w oparciu o decyzję WZ pozwolenia na budowę, obejmujące poszczególne etapy inwestycji, to jest dotyczące: budowy zjazdu, etapu III (układ dróg wewnętrznych), etapu I, etapu II (budynki mieszkalne), etapu IV część I i etapu V (budynek mieszkalny oraz drogi wewnętrzne), etapu IVa (budynek mieszkalny), etapu VIb (budynek mieszkalny i droga dojazdowa wewnętrzna), etapu IX i etapu X (budynki mieszkalne z ciągami pieszymi i jezdnymi).

Adresatami tych decyzji były te same osoby, do których skierowano decyzję WZ (prócz etapów IX i X, gdzie adresatem pozwolenia na budowę jest sam K. D. sp. z o.o.). Nie wpłynął jedynie wniosek odnośnie VIII etapu tej inwestycji. Następnie niektóre z pozwoleń na budowę zostały przeniesione w drodze kolejnych decyzji na rzecz innych podmiotów.

Strona 1/17
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze