Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki
Uzasadnienie strona 2/16

Dalej organ I instancji wskazał, że w ramach czynności kontrolnych przeprowadzonych [...] czerwca 2016 r. przez upoważnionych inspektorów PINB ustalono w ramach możliwej oceny wizualnej, że stacja bazowa składa się z masztu antenowego (wieży kratowej) o wysokości powyżej 3m, na którym umocowanych jest: 6 anten sektorowych, 12 skrzynek RRU, antena radiolinii, wraz z okablowaniem. Ponadto na ww. dachu znajduje się jeszcze obudowane pomieszczenie, w którym umiejscowione są urządzenia sterujące i przekazujące. Z masztu do pomieszczenia prowadzi drabinka kablowa. Ponadto stacja podłączona jest do instalacji odgromowej budynku przy ul. [...].

PINB decyzją nr [...] z 15 marca 2018 r. znak: [...] nakazał inwestorowi: [...] S.A, w W. rozbiórkę rozbudowanej części stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. [...] w K., zrealizowanej bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę tj. rozbiórkę elementów innych i nieobjętych zgłoszeniem do Wydziału Architektury, Geodezji i Budownictwa Urzędu Miasta K. z 13 grudnia 2002 r.

Od przedmiotowej decyzji zostało złożone odwołanie przez [...] S.A., a w wyniku jego rozpatrzenia [...]WINB w [...] decyzją nr [...] z 6 sierpnia 2018 r. znak: [...], utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

W dalszej części uzasadnienia decyzji organ I instancji powołał się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 sierpnia 2015 r. sygn. akt VII SA/Wa 529/15, w którym wyrażono stanowisko odnośnie kwestii legalności przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej oraz trybu prowadzonego ponownie postępowania administracyjnego dotyczącego stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. [...] (art. 50 i art. 51 P.b.), w sytuacji wadliwego niewniesienia przez organ architektoniczno-budowlany sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych naruszającego przepisy.

Organ I instancji wskazał również na zawarte w ww. wyroku stwierdzenia dotyczące oddziaływania przedmiotowej stacji bazowej na środowisko, oceniające jako niedopuszczalny zarówno brak postępowania wyjaśniającego w zakresie zgodności inwestycji z przepisami prawa, w tym o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak i z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Konkludując organ I instancji wskazał, że w rozumieniu P.b. realizacja stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. [...] w K. wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, ponieważ należy ją zakwalifikować jako budowlę, czyli obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 3 P.b.

Strona 2/16