Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki
Uzasadnienie strona 16/16

W aktach administracyjnych sprawy znajduje się niepotwierdzona dokumentem informacja, że [...] zawarła ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. [...] w K. umowę dot. montażu stacji telefonii komórkowej na okres jednego roku od 1 września 2012 r. do 30 sierpnia 2013 r. (pismo administratora nieruchomości z 11 października 2012 r. - k. 49 akt administracyjnych).

Mimo upływu terminu wyżej przywołanej umowy (której brak w aktach sprawy) i argumentacji przedstawionej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, skarżąca ani w postępowaniu administracyjnym ani w postępowaniu sądowym nie przedstawiła żadnych dowodów na legitymowanie się prawem do dysponowania nieruchomością przy ul. [...] w K. na cele budowy i utrzymywania na dachu budynku wielomieszkaniowego stacji bazowej telefonii komórkowej, zbudowanej bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę.

Na aprobatę zasługuje stanowisko organu i powołanego w odpowiedzi na skargę orzecznictwa, że brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi przeszkodę do legalizacji wykonanych robót budowlanych, bowiem stan zgodności z prawem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 P.b. oznacza nie tylko zgodność z przepisami technicznymi oraz przepisami administracyjnego prawa materialnego, lecz także wykazanie się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Powinność ta wynika z treści powołanego wyżej przepisu, który przewidując możliwość nałożenia na inwestora obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, ma na celu doprowadzenie wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem, rozumianego szerzej, w tym również w zakresie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Odmienna wykładnia wskazanych przepisów prowadziłaby do akceptacji stanu, w którym inwestor nie mogąc uzyskać pozwolenia na budowę z uwagi na brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wykonuje te roboty w warunkach samowoli budowlanej, a procedura legalizacyjna tych robót sprowadza się jedynie do wykazania prawidłowości tych robót w aspekcie techniczno-budowlanym. Tym samym inwestor pod względem uregulowań ww. ustawy znalazłby się w sytuacji

Strona 16/16