Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Darmoń Sędziowie : Sędzia WSA Magda Froncisz (spr.) Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz Protokolant: Maksymilian Krzanowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2019 r. sprawy ze skargi [...] S.A. w W. na decyzję nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia 18 stycznia 2019 r. znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki skargę oddala.

Uzasadnienie strona 1/16

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat [...] decyzją nr [...] z 7 września 2018 roku, znak: [...], nakazał inwestorowi: [...] S.A. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. [...] w K., wraz z szafą sterowniczą i okablowaniem, zrealizowanej bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał art. 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 51 ust. 7, art. 80 ust. 2 pkt 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), dalej "P.b." oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.; obecnie Dz.U. z 2018 r., poz. 2096), dalej "K.p.a.".

Jako termin wykonania obowiązku określono 30 listopada 2018 r.

W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, że w związku z pismem Wojewody [...] dotyczącym: "(...) zajęcia stanowiska w sprawie anten telefonii komórkowej (...)" na dachu budynku przy ul. [...] w K., wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zrealizowanej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku nr [...] przy ul. [...] w K. bez zgody właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

W dniu [...] sierpnia 2011 r. przeprowadzone zostały oględziny, w trakcie których przedłożone zostało pismo Wydziału Architektury, Geodezji i Budownictwa Urzędu Miasta K. z 30 grudnia 2002 r. znak: [...], w którym organ stwierdził, że: "przyjmuje do wiadomości zamiar wykonania robót budowlanych polegających na montażu urządzeń stacji bazowej nr [...] cyfrowej telefonii komórkowej sieci [...]: montaż sześciu anten sektorowych UMTS, trzech anten DB i trzech anten radiolinii oraz konstrukcji wsporczej - wieży kratowej o wys. 9,78 m, a także obudowy na urządzenia sterujące - na dachu budynku przy ul. [...]". Na ww. podstawie organ I instancji wydał w 12 października 2011 r. decyzję nr [...] znak: [...], którą umorzył w całości jako bezprzedmiotowe ww. postępowanie administracyjne.

Następnie złożony został do [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. wniosek o stwierdzenie nieważności przywołanej decyzji PINB. W wyniku przeprowadzonego postępowania nadzwyczajnego [...]WINB wydał decyzję nr [...] z 26 września 2014 r. znak: [...], którą odmówił stwierdzenia nieważności weryfikowanej decyzji PINB z 12 października 2011 r. W dalszej kolejności złożone zostało odwołanie od powyższej decyzji [...]WINB do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w wyniku rozpatrzenia którego GINB decyzją z 21 stycznia 2015 r. znak: [...] utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 7 sierpnia 2015 r., sygn. VII SA/Wa 529/15 uchylił zaskarżoną decyzję GINB oraz poprzedzającą ją decyzję [...]WINB. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 11 lipca 2017 r., sygn. akt II OSK 2775/15 oddalił skargę kasacyjną od ww. wyroku WSA w Warszawie. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy [...]WINB decyzją nr [...] z 6 grudnia 2017 r. znak: [...] stwierdził nieważność ostatecznej decyzji PINB nr [...] dnia 12 października 2011 r. znak: [...] Wobec powyższego niezbędnym było ponowne przeprowadzenie przez PINB postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, uwzględniając treść decyzji [...]WINB nr [...], jak również wskazania WSA w Warszawie.

Strona 1/16