Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nakazu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Niecikowski Sędziowie NSA Izabela Dobosz (spr.) NSA Joanna Tuszyńska Protokolant: Anna Fugiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2007 r. sprawy ze skargi W. B., W. B., S. B. i K. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] w przedmiocie nakazu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom I. uchyla zaskarżoną decyzję jak i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie może być wykonywana, III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz skarżących kwotę 557 zł ( pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] r. znak [...] Wójt Gminy Z. umorzył postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek W. G. w sprawie zmiany stanu wody na gruncie oraz odprowadzania ścieków na grunt sąsiedni stanowiący własność W. G. przez W. B.. W uzasadnieniu wskazał, że w postępowaniu administracyjnym nie stwierdzono odprowadzania ścieków na grunty sąsiednie i dlatego postępowanie to jest bezprzedmiotowe.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...] r. znak Kol. Odw. [...] uchyliło powyższą decyzje i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi l instancji wskazując, że decyzja powinna rozstrzygać sprawę merytorycznie, bowiem postępowanie nie stało się bezprzedmiotowe.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Wójt Gminy Z. wydał w [...] r. decyzję znak [...] , w której orzekł, że nie stwierdzono odprowadzania ścieków na grunty sąsiednie oraz zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich na nieruchomości będącej własnością S. i W. B., W. B. i A. T., wobec czego nie nakazano właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] uchyliło to rozstrzygnięcie decyzją z dnia [...] r. znak [...] ze względu na niewyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy.

Wójt Gminy Z. decyzją z dnia [...] r. znak [...], którą zakazał W. i S. B. W. B. i A. T. jako właścicielom nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr [...] i [...] w Z. odprowadzania wód opadowych z budynków garażowo -gospodarczych ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Zobowiązał ich także do wykonania odprowadzenia wód opadowych zgodnie z art. 28 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2000 r. Nr 75 póz. 690) w terminie do [...] r. oraz na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 póz. 622 ze zm.) zobowiązał właścicieli nieruchomości do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej z przyborów kanalizacyjnych zlokalizowanych w zapleczu kuchennym restauracji bezpośrednio do gminnego kanału w terminie do [...] r. Ponadto Wójt zabronił współwłaścicielom wymienionej nieruchomości odprowadzania wód z wybrukowanego podjazdu i utwardzonej powierzchni parkingu ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz nakazał im wykonanie robót budowlanych zapobiegających szkodom. Jako podstawę prawną tego rozstrzygnięcia organ l instancji wskazał art.29 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 póz. 1229 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 póz. 622 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póz. 690 ze zm.).

Decyzja ta została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...] r. znak [...]. Organ odwoławczy zarzucił nieustalenie, czy zachodzą przesłanki do zastosowania art. 29 prawa wodnego, braki w postępowaniu dowodowym oraz nieprawidłowe zastosowanie art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Strona 1/7