Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym I
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Halina Jakubiec Sędziowie: AWSA Dorota Dąbek sprawozdawca WSA Elżbieta Kremer Protokolant Urszula Ogrodzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2005 r sprawy ze skargi T.S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 sierpnia 2002 r. Nr : [...] w przedmiocie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym I uchyla zaskarżoną decyzję wraz z poprzedzającą ją decyzją organu pierwszej instancji , II orzeka , że uchylone decyzje nie mogą być wykonane , III zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na rzecz skarżącego T.S. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] 2002r. nr [...] adresowaną do T.S. prowadzącego Obwoźny Punkt Sprzedaży artykułów spożywczych K., Powiatowy Inspektor Sanitarny w N., działając na podstawie art.27 ust. 1 i art.36 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 90, poz.575 z 1998 r. z późno zmian.), art. 104 KPA, art. 27 Ustawy z dnia 11.05.2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz.634), Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25.10.1994r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami (Dz. U. Nr 119, poz. 574), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15.07.1994r. w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu (Dz. U. Nr 86, poz. 402), Rozporządzenia MZ i OS z dnia 22.05.1996r. (Dz. U. Nr 64, poz. 313) w sprawie ogólnych wymagań sanitarnych przy przewozie środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 04.11.1985r. w sprawie książki kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 56, poz. 289), Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), po zapoznaniu się z protokołem kontroli sanitarnej nr [...] z dnia [...] 2002r. przeprowadzonej w Obwoźnym Punkcie Sprzedaży artykułów spożywczych K. postanowił:

1. Obciążyć adresata decyzji opłatą za przeprowadzone czynności: kontrolę sanitarną w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

2. Wycofać z obrotu: a) lody "gałkowane", b) pieczywo półfrancuskie jednostkowo nie opakowane, c) środki spożywcze niewiadomego pochodzenia (nieprawidłowo oznakowane lub bez jakiegokolwiek oznakowania) - miód, róża ucierana, bryndza, bundz, ciastka suche w opakowaniach jednostkowych. Wprowadzać do obrotu wyłącznie środki spożywcze jednostkowo, oryginalnie pakowane, prawidłowo oznakowane.

3. przechowywać w obiekcie i udostępniać na każde żądanie organów PPIS pełną dokumentację sanitarną zakładu oraz dowody dostaw artykułów spożywczych znajdujących się w obrocie.

4. W Punkcie Sprzedaży zapewnić personelowi możliwość mycia rąk pod bieżącą ciepłą wodą.

5. Umywalkę do mycia rąk wyposażyć w ręcznik jednorazowego użycia.

6. Przedstawić do wglądu wynik badania wody używanej w Punkcie Sprzedaży Artykułów Spożywczych.

7. Zapewnić prawidłowe składowanie opakowań zwrotnych - skrzynek.

8. Zapewnić w obiekcie prawidłowe odprowadzenie nieczystości płynnych.

9. Przedstawić do wglądu a) Dokumentację odbioru sanitarno-technicznego środka transportu przeznaczonego do przewozu artykułów spożywczych do Punktu Sprzedaży K. b) Atest PZH na maszynę służącą do produkcji waty cukrowej.

Termin wykonania pkt 2a,2b,2c,3,4,5,6,7 ,8,9, 10a i 10b- niezwłocznie

W uzasadnieniu wskazano, że w wyniku kontroli sanitarnej przeprowadzonej w Obwoźnym Punkcie Sprzedaży Artykułów Spożywczych K. wł. T.S. dnia [...] 2002r. stwierdzono:

- sprzedaż lodów "gałkowanych" (produkcji Firmy Scholler), co jest niezgodne z §8 cytowanego na wstępie Rozporządzenia 25.10.1994r. z którego wynika, że w handlu okrężnym lody powinny być sprzedawane wyłącznie w opakowaniach jednostkowych, z urządzeń chłodniczych lub izotermicznych;

Strona 1/7