Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania robót budowlanych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mariusz Kotulski Sędziowie: WSA Kazimierz Bandarzewski WSA Małgorzata Łoboz (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Zbylut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2016 r. sprawy ze skargi M. F. na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania robót budowlanych skargę oddala.

Uzasadnienie strona 1/11

Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprawa legalności robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanego na terenie działki Nr [...] obr. [...] przy ul[....] w T. Sprawa ta badana była przez organy administracji w trybie kontrolnym na wniosek M.F.-Z. , współwłaścicielki sąsiedniej działki budowlanej Nr [...] w trakcie budowy w 2007 i 2008r., a wszczęta została w dniu 04.03.2010r. po otrzymaniu informacji o wyrokach WSA i NSA uchylających pozwolenie na budowę w tej sprawie.l

Postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta T. (dalej PINB), znak [...] z dnia 16.03.2010r. poinformowano właścicieli sąsiednich działek (na które oddziaływuje przedmiotowa inwestycja) o wszczęciu postępowania w w/w sprawie, równocześnie zawieszając go do czasu zakończenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej postępowania wszczętego na wniosek inwestora o wydanie pozwolenia na przedmiotową budowę i otrzymania akt z tego postępowania. W wyniku przeprowadzonego wówczas w trybie art. 51 ust. l pkt 2 Prawa budowlanego, stosownego postępowania - wydana została decyzja z dnia 04.08.2010r., znak: [...] o umorzeniu postępowania naprawczego, która została utrzymana przez organ II-ej instancji decyzją z dnia 21.02.2011r., znak: [...] . W wyniku skargi współwłaścicielki sąsiedniej działki budowlanej Nr [...] M.F.-Z. , Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 09.09.2011r., sygn. akt II SA/Kr 855/11 uchylił w/w decyzje, w związku z czym sprawa podjęta została do ponownego rozpatrzenia w dniu 30.01.2012r. Następnie sprawa toczyła się przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast ostatecznie po postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10.09.2013r., sygn. akt II OW 65/13 i zakończeniu sprawy z wniosku o pozwolenie na budowę przez Prezydenta Miasta T. umorzeniem postępowania - w dniu 08.08.2014r. ponownie przekazana została Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Miasta T.

Wobec powyższego badając sprawę zgodnie z wytycznymi WSA w Krakowie zawartymi w wyroku z dnia 09.09.2011r. - PINB w T. przeprowadził w dniu 17.09.2014r. ponowne oględziny przedmiotu sprawy, wydał postanowienie z dnia 27.10.2014r. w kierunku zebrania koniecznych dowodów, przesłuchał świadka, a następnie postanowieniem [...] z dnia 20.04.2015r. wstrzymał dalszą realizację przedmiotowych robót budowlanych.

W wyniku w/w działań - organ I Instancji ustalił, co następuje: w dniu 22.11.2006r. decyzją Prezydenta Miasta T. Nr [...] znak: [...] zatwierdzono projekt budowlany i udzielono T.I. pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego, obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego wraz z przełożeniem przyłącza kanalizacyjnego na terenach obejmujących nieruchomość położoną w T. przy ul. [...] (działka nr [...] obr. [...] . W/w decyzja utrzymana została w mocy decyzją Wojewody z dnia 02.02.2007r., znak: [...] Sporne okno w ścianie wschodniej części mieszkalnej nad dobudowanym garażem - jak wynika z w/w decyzji Wojewody z dnia 02.02.2007r. i skorygowanego projektu budowlanego, który z podpisanymi poprawkami projektanta przekazany został 21.06.2010r. organowi, usytuowane zostało w odległości 400 cm od granicy z sąsiednią działką nr [...] a taras nad garażem obok tej ściany - projektant zamienił na stropodach wprowadzając do projektu podpisaną korektę. W tym czasie przepisy techniczno-budowlane określały wymaganą odległość 4,00m od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu okiennego lub drzwiowego w ścianie usytuowanej ukośnie w stosunku do granicy z sąsiednią działką budowlaną. Powyższe pozwolenie na budowę dotyczyło, oprócz przełożenia przyłącza kanalizacyjnego, przebudowy (wraz z dachem) i rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego o zewnętrzną klatkę schodową, pomieszczenia mieszkalne na poddaszu i instalacje wewnętrzne, ocieplenia budynku i remontu istniejących jego elementów oraz dobudowy w miejscu likwidowanego mniejszego garażu istniejącego - nowego garażu z częścią mieszkalną w odległości l,50m od granicy z sąsiednią działką nr [...] (której współwłaścicielem jest skarżąca M.F.-Z. ). W trakcie prowadzonej na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji, na wniosek skarżącej M.F.-Z. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, postanowieniem z dnia 18.05.2007r., sygn. akt II SA/Kr 401/07 wstrzymał wykonanie decyzji w części obejmującej dobudowę garażu z częścią mieszkalną, z tym że w wyniku zażalenia inwestora - postanowienie to zostało uchylone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.02.2008r., sygn. akt II OZ 1202/07. Na dzień w/w wstrzymania przez WSA dobudowy garażu z częścią mieszkalną - inwestycja ta zrealizowana była w stanie surowym (w tym część mieszkalna - częściowo zamknięta), z wykonanym dachem pokrytym l warstwą papy, bez elewacji, obróbek blacharskich, instalacji wewnętrznych i wykończenia. Przeprowadzone wówczas trzykrotnie (09.05.2007r., 11.06.2007r. i 08.05.2008r.) oględziny przedmiotowej budowy przez organ nadzoru budowlanego -- nie wykazały istotnych odstępstw od będącego wówczas w obiegu prawnym w/w pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego. Wspomniana decyzja o pozwoleniu na budowę ostatecznie uchylona została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 11.06.2008r., sygn. akt II SA/Kr 402/07 z powodu braku w aktach administracyjnych przesłanych do Sądu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej upoważnienia ministra na udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (co uniemożliwiło Sądowi dokonania pełnej weryfikacji zasadności udzielenia tej zgody) oraz z powodu błędów (nieścisłości) i braku wówczas podpisu projektanta na poprawkach dokonanych w projekcie budowlanym. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał bowiem, że część poprawek zawartych w dokumentacji projektowej (rys. nr [...] ) nie została opatrzona odpowiednim podpisem, a na rysunku nr 2 w sposób nieczytelny podano szerokość ław fundamentowych. Sąd wskazał także, że część dokumentacji projektowej przywidywała rozwiązania pozostające w sprzeczności z przepisami rozporządzenia o warunkach technicznych, w tym zakresie wykraczając poza warunki wynikające z postanowienia Prezydenta Miasta T. z dnia 15 grudnia 2005 r. W uzasadnieniu wyroku wskazano także, że postanowienie udzielające zgody na odstępstwo nie zostało należycie uzasadnione w zakresie dotyczącym zaistnienia w przedmiotowym stanie faktycznym przypadku szczególnie uzasadnionego w rozumieniu art. 9 ustawy Prawo budowlane. W związku z powyższym WSA w Krakowie uchylił w/w decyzję Wojewody [...] wskazując, że "przy ponownym rozpatrzeniu sprawy rzeczą organu będzie dołączenie do akt sprawy upoważnienia ministra, o którym mowa w postanowieniu organu z dnia 15 grudnia 2005r, dokonanie oceny, czy w niniejszej sprawie zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek, o którym mowa w art.9 Prawa budowlanego, oraz ponowne dokonanie sprawdzeń w trybie art. 35 prawa budowlanego. Skarga kasacyjna w tej sprawie wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17.12.2009r., sygn. akt II OSK 1714/08 została oddalona z tym że NSA podtrzymał argumentację WSA zawartą w uzasadnieniu tego wyroku.

Strona 1/11