Sprawa ze skargi na postanowienie Nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zabezpieczenia obiektu budowlanego i nałożenia obowiązku przedłożenia dokumentów
Uzasadnienie strona 2/4

Aby uczynić zadość w/w przepisom wyrażonym w art. 48 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego, PINB w K. - Powiat [...] prawidłowo w dniu 29 listopada 2017 r. wdrożył wobec zrealizowanej samowoli budowlanej procedurę jej legalizacji i wydał postanowienie nr [...], którym nałożył na inwestora - [...] S.A. obowiązek przedłożenia określonej w w/w postanowieniu wymaganej dokumentacji w terminie do dnia 31 marca 2018r. Postanowienie to jako zasadne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa winno zatem zostać utrzymane w mocy przez organ odwoławczy. [...]WINB w [...] postanowił wyznaczyć dla [...] S.A. nowy termin przedłożenia wymaganych dokumentów do dnia 31 stycznia 2019r. Legalizacja obiektu nie jest obowiązkiem lecz uprawnieniem strony. W sytuacji, gdy strona nie wypełnia nałożonego na nią obowiązku, prawo materialne nie przewiduje możliwości innej reakcji organu nadzoru budowlanego, jak tylko wydanie nakazu rozbiórki, w związku z brzmieniem art. 48 ust. 4 u.p.b. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepis ust. 1. Organ podkreślił, że stacja bazowa stanowi funkcjonalny element sieci telekomunikacyjnej i jako taka jest całością techniczno - użytkową, która należy zakwalifikować jako budowlę". Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 19 stycznia 2018 r. sygn. akt II OSK 848/16 stacja bazowa telefonii komórkowej jest budowlą stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami wymagającą pozwolenia na budowę (...) przepisy art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust, l pkt 3b Prawa budowlanego mogą mieć jedynie zastosowanie w przypadku instalowania pojedynczych urządzeń, konstrukcji wsporczych, anten i instalacji radiokomunikacyjnych na obiektach budowlanych, nie mogą natomiast stanowić podstawy prawnej do budowy (a także odpowiednio przebudowy, czy rozbudowy) takiego zamierzenia budowlanego, jakim jest stacja bazowa telefonii komórkowej. NSA w w/w wyroku zaznaczył, iż stacja bazowa telefonii komórkowej powoduje emisję fal elektromagnetycznych, które z zasady rozprzestrzeniają się poza obszarem, do którego inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W związku z tym budowa (przebudowa, rozbudowa) stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga pozwolenia na budowę, jeżeli obszar oddziaływania jest większy (szerszy) niż teren do którego inwestor ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przepis art. 29 ust. 2 pkt 15 Prawa budowlanego może wyłącznie dotyczyć poszczególnych elementów stacji bazowej telefonii komórkowej, ale nie budowy (przebudowy, rozbudowy) stacji bazowej telefonii komórkowej jako całego zamierzenia budowlanego.

Strona 2/4