Sprawa ze skargi na postanowienie Nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zabezpieczenia obiektu budowlanego i nałożenia obowiązku przedłożenia dokumentów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący SWSA Jacek Bursa (spr.) SWSA Mirosław Bator SWSA Paweł Darmoń po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 5 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi Firma A na postanowienie Nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 30 października 2018 roku, znak: [...] w przedmiocie zabezpieczenia obiektu budowlanego i nałożenia obowiązku przedłożenia dokumentów skargę oddala

Uzasadnienie strona 1/4

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat G. postanowieniem nr [...] z dnia 29 listopada 2017 r., znak: [...], na podstawie art. 48 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) nakazał inwestorowi [...] S.A., w W. zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób trzecich oraz przedłożyć w PINB w K. - Powiat [...] wymagane dokumenty w terminie do dnia 31.03.2018 r.

Wg organu I instancji w stanie faktycznym niniejszej sprawy miała miejsce rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na dachu budynku, przy ul. [...] w K.. Wykonane przez Inwestora roboty budowlane zaklasyfikowane zostały jako rozbudowa. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nie mieści się w wyliczeniu z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zatem takie roboty budowlane można rozpocząć jedynie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na powyższe postanowienie zażalenie złożyła [...] S.A. zarzucając naruszenie:

- art. 48 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo budowlane poprzez przyjęcie, że doszło do rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. [...] w K. (stacja bazowa [...], kod stacji: [...]), podczas gdy skarżący wykonał prace polegające na modyfikacji systemu antenowego,

- art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo budowlane na skutek braku zastosowania tego przepisu w niniejszej sprawie i ustalenie, że prace wykonane przez skarżącego wbrew wyraźnemu zwolnieniu z obowiązku pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, takiej decyzji wymagają,

- art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane, poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że zastąpienie dotychczasowych anten sektorowych nowymi antenami, stanowi rozbudowę stacji bazowej,

- art. 6, art. 7 k.p.a. i art. 77 k.p.a. w zakresie wszechstronnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego przez organ administracji publicznej odnośnie uzasadnienia stanowiska.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem NR [...] Znak: [...] z dnia 30 października 2018r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 144 oraz z art. 123 kpa w związku z art. 48 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 80 ust. 2 i art. 83 ust. 2 ustawy Prawo budowlane uchylił zaskarżone postanowieni w części dotyczącej terminu wykonania nałożonego obowiązku i orzek nowy termin wykonania obowiązku do dnia 31 stycznia 2019r. w pozostałej części utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy.

W uzasadnieniu podano, iż organ dokonał prawidłowej kwalifikacji przedmiotu postępowania administracyjnego. W stanie faktycznym niniejszej sprawy miała miejsce rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na dachu budynku, przy ul. [...] w K.. W kontrolowanej sprawie wpłynął wniosek w przedmiocie zgłoszenia robót budowlanych polegających na montażu stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku przy ul. [...] w K., który został zarejestrowany pod sygnaturą: [...] Wobec powyższego wniosku organ nie wniósł sprzeciwu. Następnie ustalono, iż w 2017 r. Inwestor dokonał rozbudowy przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej o nowe anteny sektorowe oraz moduły RRU. Wykonane przez inwestora prace wymagały wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto, jak wskazano w wyroku WSA w Krakowie z dnia 7 lipca 2017 r. sygn. akt II SA/Kr 1033/16, cyt.: "W ślad za poglądem wyrażonym w wyroku NSA z dnia 26 kwietnia 2016 roku, sygnatura II OSK1999/14, skoro na budowę sieci telekomunikacyjnej inwestor winien uzyskać pozwolenie na budowę, to na rozbudowę takiej sieci, która polega właśnie na budowaniu stacji bazowych i dzięki temu poszerzaniu obszaru działalności takiej sieci - budowa kolejnej stacji bazowej telefonii komórkowej stanowi rozbudowę tej sieci i jako taka również wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (por. także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 lipca 2014 r., II OSK 371/13, LEX nr 1519388). Dlatego też realizacja takiego obiektu jak w przedmiotowej sprawie, powinna być poprzedzona uzyskaniem pozwolenia na budowę". Stacja bazowa telefonii komórkowej, w odniesieniu do rozbudowy której odnosi się niniejsze postępowanie, została wybudowana bez wymaganego pozwolenia na budowę. W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż w okresie poprzedzającym rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. [...] w K., nie został złożony przez Inwestora wniosek o zamiarze rozbudowy ani nie została wydana decyzja pozwolenia na rozbudowę przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu ww. budynku. Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych dotyczących rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. [...] w K. przeprowadzonych w dniu [...] października 2017 r. na dachu budynku realizowane są prace polegające na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Trwają prace w zakresie montażu trzech dodatkowych anten sektorowych. W dniu kontroli przedłożono do wglądu kwalifikację przedsięwzięcia, projekt budowlany oraz opinię techniczną dla rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej. W trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych skontaktowano się z osobą reprezentującą [...] S.A. [...] nie wykonała zgłoszenia w wydziale architektury.

Strona 1/4