Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa (spr.) Sędziowie : WSA Renata Czeluśniak WSA Waldemar Michaldo Protokolant : Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2014 r. sprawy ze skargi Z. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 24 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz skarżącej Z. N. kwotę 100 zł ( słownie: sto złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/8

II Sa/Kr 1556/13

Uzasadnienie wyroku z dnia 12 lutego 2014 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, wyrokiem z 16 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Kr 1379/12, w sprawie ze skargi Z. N. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z 24 lipca 2012 r., nr [...] i poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z 10 czerwca 2011 r., znak: [...].

Wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy.

Pismem z 22 kwietnia 2011 r., uzupełnionym pismem z 16 maja 2011 r., Z. N. wniosła o udostępnienie informacji publicznej tj. kopii pełnej treści decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem danych osobowych inwestorów, obejmujących oznaczenie ewidencyjne nieruchomości, dla których wydane zostały decyzje Starosty [...] w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 22 kwietnia 2011 r. o pozwoleniu na budowę dla nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy R. Decyzją z 10 czerwca 2011 r., znak [...], Starosta [...] odmówił udostępnienia wnioskodawczyni informacji publicznej w zakresie dotyczącym udostępnienia informacji publicznej obejmującej oznaczenie nieruchomości, dla których wydane zostały decyzje Starosty [...] w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 22 kwietnia 2011 r. o pozwoleniu na budowę dla nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy R.

W uzasadnieniu organ wskazał, że informacje zawierające numer ewidencyjny nieruchomości objęte są ochroną wynikającą z ustawy o ochronie danych osobowych. Wskazał, że charakter danych osobowych posiadają informacje z różnych dziedzin życia, o ile istnieje możliwość powiązania ich z określoną osobą. Danymi osobowymi są także informacje o sytuacji majątkowej konkretnej osoby, w tym informacje o posiadanych przez nią nieruchomościach. Zdaniem organu podanie informacji o numerach działek ewidencyjnych stwarza możliwość identyfikacji właściciela nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja, poprzez uzyskanie w ewidencji gruntów numeru księgi wieczystej obejmującej nieruchomość o podanym oznaczeniu ewidencyjnym, Po przejrzeniu działu II księgi wieczystej można ustalić dane personalne osób będących właścicielami nieruchomości.

Od powyższej decyzji odwołanie złożyła Z. N., wnosząc o jej uchylenie i zarzucając naruszenie:

- art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nieuzasadnione pozbawienie jej żądanego dostępu do pozostających w posiadaniu organu administracji samorządowej informacji będących informacjami publicznymi, niepodlegającymi ustawowej ochronie zgodnie z postanowieniem art. 5 ust. 2 ww. ustawy, ani też innych ustaw szczególnych;

Strona 1/8