Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel (spr.) Sędziowie: WSA Magda Froncisz WSA Mirosław Bator Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Zbylut po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2019 r. sprawy ze skargi H. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 19 grudnia 2018 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości skargę oddala.

Uzasadnienie strona 1/5

Burmistrz Miasta i Gminy M. decyzją z 19.10.2018 r. na podstawie art. 64 ust. 1 i art 67 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 67a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 800), po rozpoznaniu wniosku H. M. odmówił umorzenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) w wysokości 18750 zł.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż w dniu 24.08.2018 r. H. M. zwróciła się do organu I instancji o umorzenie kwoty 18750,00 zł naliczonej tytułem wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz sprzedażą nieruchomości. Prośbę swą umotywowała tym, że nie wiedziała o obowiązku zapłaty, a środków finansowych obecnie nie posiada, gdyż przekazała je swojej córce na zakup mieszkania.

Analizując sytuację majątkową Burmistrz Miasta i Gminy M. uznał, że umorzenie zaległości pieniężnej nie jest zasadne ani ze względu na ważny interes strony ani interes publiczny. Organ zbadał sytuację majątkową wnioskodawczyni. W swoim oświadczeniu majątkowym strona oświadczyła, że źródłem jej dochodu są świadczenia rentowe w wysokości 1097 zł miesięcznie. W gospodarstwie domowym zamieszkuje z synem [...], który otrzymuje świadczenia rentowe w wysokości 430 zł [...]. Koszty utrzymania gospodarstwa domowego wynoszą 400-600 zł.

H. M. przedstawiła również wyciąg z rachunku bankowego [...] za okres od 01.06.2018 r. do 22.08.2018 r., z którego wynika, że na koncie którego jest właścicielem znajduje się lokata [...] zawarta do 28.04.2018 r (brak kwoty lokaty) oraz dokonane wypłaty z lokaty na kwotę 1600 zł. H. M. na wydruku bankowym pisemnie oświadczyła, że pieniądze są własnością Kółka [...], co dodatkowo potwierdził na wydruku J. P.. Zasadnicze znaczenie - w ocenie organu - miało jednak ustalenie, że strona jest właścicielem 8 działek położonych w [...] o łącznej powierzchni 1,5500ha, z czego dwie: nr [...] o pow. 0,500ha i [...] o pow. 0,14ha przeznaczone są obecnie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Organ wskazał, że dla możliwości zastosowania ulgi w spłacie opłaty planistycznej istotna jest ocena całego pełnego stanu majątkowego strony, a nie tylko jej bieżących dowodów i wydatków. W związku z powyższym strona dysponuje majątkiem, z którego może uiścić zobowiązania, co prowadzi do wniosku, że jej stan finansowy pozwala na zapłatę renty planistycznej. Zasoby materialne w postaci jeszcze dwóch działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne przesądza o możliwości poniesienia wydatków. Również fakt rozdysponowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości (zwrot pożyczki [...], darowizna 106000,00 zł na rzecz [...]) nie stanowią okoliczności usprawiedliwiającej zaniechanie poboru opłaty planistycznej.

W ocenie Burmistrza Miasta i Gminy M. w sprawie nie zachodzi również druga z przesłanek, o jakiej mowa w art. 67a o.p. - interes publiczny. Strona dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowej, która zyskała na wartości ze względu na uchwalenie przez gminę planu miejscowego. Spełnione zostały przesłanki naliczenia stosownej opłaty i uiszczenie tej opłaty jest w pełni uzasadnione. Należność wynikająca z renty planistycznej ma charakter indywidualny, oddziałuje jedynie na sytuację majątkową zobowiązanego, a obowiązek uiszczenia opłaty nie wywoła negatywnych oddziałujących na społeczność lokalną oraz nie naruszy zasad praworządności.

Strona 1/5