Sprawa ze skargi na uchwałę nr VII/65/2019 Rady Gminy Raciechowice w przedmiocie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Dzikowy Skarb"
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel (spr.) Sędziowie : Sędzia WSA Beata Łomnicka Sędzia WSA Joanna Człowiekowska Protokolant: st. referent sąd. Maksymilian Krzanowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi I. I. na uchwałę nr VII/65/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w przedmiocie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Dzikowy Skarb" I. stwierdza nieważność § 3 ust. 1 pkt 1 i 2; § 3 ust. 2; § 3 ust. 3; § 3 ust. 4; § 3 ust. 6; § 3 ust. 8; § 3 ust. 9 oraz § 3 ust. 10 zaskarżonej uchwały; II. w pozostałym zakresie skargę oddala; III. zasądza od Gminy Raciechowice na rzecz skarżącej I. I. kwotę 797 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/15

I. I. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na uchwałę nr VII/65/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Dzikowy Skarb", wnosząc o stwierdzenie nieważności tej uchwały w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi podniosła, że jest właścicielką działek nr [...], [...], [...] położonych w miejscowości P. gm. Raciechowice. Są to działki leśne.

Skarżąca od 2017 r. ubiega się o uzyskanie koncesji na wydobycie piaskowca istebniańskiego z działek nr [...] w P. . Plany skarżącej w tym zakresie są doskonale znane organom Gminy Raciechowice, bowiem obowiązująca w tym zakresie procedura wymagała działania tych organów. Od wyborów samorządowych w 2018 r. organy Gminy Raciechowice skupiły się nad tym, jak uniemożliwić skarżącej uzyskanie powyższej koncesji.

Skarżąca w 2017 r. zleciła uprawnionemu geologowi sporządzenie "Projektu robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznania złoża piaskowca istebniańskiego" na działkach nr [...] w P. . Starosta Myślenicki decyzją znak [...] z dnia 26 września 2017 r. zatwierdził "Projekt robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznania złoża piaskowca istebniańskiego" na działkach [...] w P. .

W dniu 26 lutego 2018 r. Starosta Myślenicki wydał decyzję znak [...], którą - na wniosek skarżącej - zatwierdził dokumentację geologiczną dla wymienionego przedsięwzięcia.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. skarżąca zwróciła się do Wójta Gminy Raciechowice o wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach dla inwestycji, a Wójt postanowieniem znak: [...] z dnia 3 września 2018 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po wyborach samorządowych nowy Wójt Gminy Raciechowice pismami z dnia 11 stycznia 2019 r. zwrócił się ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K., PG Wody Polskie, Sanepidu i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie opinii w sprawie eksploatacji złoża piaskowca z działek nr [...] w P. , a zawiadomieniem z 14 stycznia 2019 r. poinformował o przedłużeniu administracyjnego terminu załatwienia sprawy.

W następstwie tych wystąpień zarówno Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Myślenicach, jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydali nowe opinie, że planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wójt Gminy Raciechowice postanowieniem znak: [...] z dnia 11 lutego 2019 r. wznowił z urzędu postępowanie w zakresie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a postanowieniem znak:[...] z dnia 12 lutego 2019 r. nałożył na skarżącą obowiązek przeprowadzenia oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia i wymogi raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym skarżąca nadal prowadzi postępowanie w celu uzyskania odpowiednich dokumentów i koncesji na wydobycie piaskowca istebniańskiego z działek nr [...] w P. . Skarżąca ponosi znaczące koszty tego postępowania spowodowane m. in. nastawieniem organów Gminy Raciechowice na uniemożliwienie jej wydobycia piaskowca z działek stanowiących jej własność. Zwrotu kosztów z tym związanych skarżąca będzie się domagać w odrębnym postępowaniu.

Strona 1/15