Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska Sędziowie: WSA Magda Froncisz WSA Agnieszka Nawara-Dubiel (spr.) Protokolant: specjalista Anna Chwalibóg po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2018 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście- Wschód T. W. sprawy ze skargi [...] S.A w W. na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] sierpnia 2018 r. znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki skargę oddala.

Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia 15 marca 2018 r. nr [...] znak: ROIK [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. Powiat G. nakazał inwestorowi: [...] S.A. w W. rozbiórkę rozbudowanej części stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. [...] w K., zrealizowanej bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę tj. rozbiórkę elementów innych i nieobjętych zgłoszeniem do Wydziału Architektury, Geodezji i Budownictwa Urzędu Miasta K. z dnia 13 grudnia 2002 r.

Jako podstawę prawną zaskarżonej decyzji wskazano art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 - dalej u.p.b.).

Po rozpoznaniu odwołania wniesionego od powyższej decyzji przez [...] S.A. Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 6 sierpnia 2018 r., znak [...] utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W jej uzasadnieniu organ odwoławczy przypomniał, że w dniu [...] K. dokonano zgłoszenia zamiaru montażu stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. [...] w K., polegającej na montażu jednej stalowej wieży kratowej o wys. 9,78 m oraz instalacji na tej wieży: sześciu anten sektorowych UMTS, K 742212, trzech anten DB K742151, trzech anten radiolinii, ułożeniu na dachu dróg kablowych oraz posadowieniu kontenera technicznego dla urządzeń sterujących, wobec którego organ administracji architektoniczno -budowlanej nie wniósł sprzeciwu.

W dniu 22 czerwca 2016 r. upoważnieni pracownicy PINB W K. - Powiat G. przeprowadzili czynności kontrolne stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. [...] w K.. W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż przedmiotowa stacja bazowa składa się z masztu antenowego (wieży kratowej) o wysokości powyżej 3 m, na którym umocowanych jest: 6 anten sektorowych, 12 skrzynek RRU, 1 antena radiolinii, wraz z okablowaniem. Ponadto na ww. dachu znajduje się jeszcze obudowane pomieszczenie, w którym umiejscowione są urządzenia sterujące i przekazujące. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół, który wraz z dokumentacja fotograficzna został dołączony do akt postępowania.

W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że inwestor nie występował z wnioskiem o pozwolenie na rozbudowę przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej.

Pismem z dnia 18 października 2016 r. znak: [...] Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta K. poinformował, że brak jest informacji o wydanym pozwoleniu lub przyjęciu zgłoszenia na rozbudowę lub przebudowę w/w stacji telefonii komórkowej.

Pismem z dnia 28 listopada 2016 r. pełnomocnik Inwestora poinformował, iż "Na zakres prac wykonanych przez inwestora w 2013 r. składa się: wymiana sześciu starych anten sektorowych na sześć nowych na istniejących konstrukcjach wsporczych, wymiana okablowania, montaż do masztu kratowego (na poziomie dachu budynku) 12 szt. urządzeń sterujących RRU z konstrukcjami wsporczymi".

Strona 1/8