Sprawa ze skargi na postanowienie [....] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Tuszyńska Sędziowie WSA Barbara Pasternak (spr) WSA Kazimierz Bandarzewski Protokolant Grażyna Grzesiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2010 r. sprawy ze skargi [....] Sp.z o.o. w K. na postanowienie [....] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. z dnia 17 czerwca 2009r ., nr [....] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji , II. zasądza od [....] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. na rzecz strony skarżącej [....] Sp. z o.o. w K. kwotę 100 zł ( sto złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania .

Uzasadnienie strona 1/6

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w S. postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2009r. znak: [...], wydanym na podstawie art. 119, 121 § 1-3, art. 122 w związku z art. 17, art. 18 oraz art. 20 § 1 pkt 4, 22 i art. 64a § 1 pkt 1 i § 2 oraz art. 64c § 1 ustawy z dniał 7 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2005r. Nr 229, póz. 1954 ze zm.), nałożył na Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "A. " spółka z o.o. w K. grzywnę w wysokości [...] zł w celu przymuszenia do wykonania obowiązków wymienionych w tytule wykonawczym z dnia 16 maja 2007r. nr [...] Równocześnie Komendant wezwał do wykonania obowiązków wymienionych w tytule wykonawczym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia i zagroził, że w razie niewykonania obowiązków w terminie będą nakładane dalsze grzywny w tej samej lub wyższej kwocie.

W uzasadnieniu organ podał, że w dniu 19 maja 2006r. podczas kontroli stacji tankowania gazem płynnym stwierdzono, że została ona rozbudowana poprzez zainstalowanie dystrybutora i dodatkowego nadziemnego dwukomorowego zbiornika służącego do sprzedaży detalicznej paliw. Odmierzacze paliw nie były zabezpieczone przed najeżdżaniem przez obsługiwane pojazdy. Ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można stosować zbiorników naziemnych do magazynowania paliw płynnych na stacjach paliw płynnych, dlatego decyzją Komendanta Powiatowego PSP w S. zakazał on używania tegoż zbiornika, nadając tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Złożone przez spółkę odwołanie nie zostało uwzględnione przez Komendanta Wojewódzkiego w K. Jego decyzję z dnia [...] września 2006r Spółka zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wyrokiem z dnia 17 lipca 2007r. skargę oddalił. Wniesiona następnie skarga kasacyjna wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2008r. również została oddalona.

Wobec niewykonania nałożonego obowiązku, co stwierdzono w czasie kontroli sprawdzających w dniu 27 kwietnia, 14 maja i 23 sierpnia 2007r., postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2007r. nałożono na zobowiązanego grzywnę w wysokości [...] zł, a następnie wdrożono postępowanie egzekucyjne, które toczy się nadal. Organ podniósł, że w toku kolejnych kontroli przeprowadzonych w dniu 28 listopada 2008r.,

1 sygn. akt II SA/Kr 1304/09

23 marca 2009r. wykazano dalsze używanie zbiornika i niezastosowanie się do orzeczonego zakazu oraz nieskuteczność pierwszej grzywny, dlatego uznał za celowe i konieczne nałożenie kolejnej grzywny w wysokości [...] zł. Organ uznał, że w sprawie ma do czynienia z lekceważeniem oraz szczególną i wyjątkową uporczywością w uchylaniu się od spełnienia nakazanego obowiązku, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto wskazał na długotrwałość istnienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru związane z dalszym użytkowaniem niewłaściwie zabezpieczonego zbiornika, a nadto samowolę budowlaną, a także zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dlatego organ uznał, że wymierzona kolejna grzywna w kwocie [...] zł była adekwatna do społecznej szkodliwości takiego zachowania.

Strona 1/6