Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel Sędziowie: WSA Jacek Bursa WSA Magda Froncisz (spr.) Protokolant: specjalista Anna Balicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2015 r. sprawy ze skargi Z. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 23 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz skarżącego - Z. G. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/16

Decyzją z dnia 2 marca 2015 r., znak [...], Burmistrz Gminy i Miasta N., działając na podstawie art. 59 ust. 1, art. 61 ust. 1 w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), § 3-9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588), § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku J. G. i K. G., ustalił warunki zabudowy dla zamierzenia pn.: Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego z instalacjami wewnętrznymi eNN-wod-kan-co-gaz i przyłączami eNN-wod-kan-gaz, na działkach nr [...],[...],[...] w N., gmina N.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że teren określony we wniosku o ustalenie warunków zabudowy nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego przeprowadzono postępowanie na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 59 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W toku postępowania uzyskano uzgodnienia lub opinie organów w zakresie wymaganym przez art. 53 ust. 4 ww. ustawy, tj.:

Postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, znak [...] z dnia 05.02.2015 r. w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską - w uzasadnieniu napisano, iż teren inwestycji jest położony poza stanowiskami archeologicznymi.

Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta N., znak [...] z dnia 02.02.2015 r. w odniesieniu do możliwości włączenia komunikacyjnego i pasa drogowego obszaru przyległego do drogi gminnej, na działce nr [...].

W trakcie postępowania nie otrzymano uzgodnienia Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, w sprawach melioracji wodnych (data doręczenia wniosku dnia 26.01.2015 r. do organu uzgadniającego). Jednak zgodnie z treścią art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.

Od daty złożenia wniosku ustalono, że spełnione zostały łącznie przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze