Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Armański Sędziowie Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal (spr.) Sędzia WSA Agnieszka Banach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 6 kwietnia 2022 r. sprawy ze skargi M. S. i A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2021 r. [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz M. S. i A. S. solidarnie kwotę [...](pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/16

Decyzją z dnia 28 września 2021 r. [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania M. S., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia 25 marca 2021r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (w tym handel o powierzchni sprzedaży 137,20 m2) w miejscu istniejącego budynku usługowo - mieszkalnego na działkach nr ewid.[...] i nr ewid. [...] obręb 0010, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDE-A przy ulicy [...] w K..

W uzasadnieniu zaskarżonego rozstrzygnięcia Kolegium podniosło, że tryb i zasady ustalania warunków zabudowy regulują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zwanej dalej "u.p.z.p." i powołało się na treść art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 tej ustawy.

Dalej Kolegium wskazało, że w M. K. (zwana dalej "Spółką" lub "Inwestorem") złożyła w siedzibie organu pierwszej instancji, uzupełniany wielokrotnie w toku postępowania, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, określając wnioskowane zamierzenie inwestycyjne jako budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (w tym handel o powierzchni sprzedaży 137,20 m2) w miejscu istniejącego budynku usługowo-mieszkalnego na ww. działkach. W ocenie Kolegium, w badanej sprawie uzupełniony przez Inwestora wniosek o ustalenie warunków zabudowy spełnia w wystarczającym zakresie wymogi, określone art. 52 ust. 2 u.p.z.p., ponieważ zawiera wszystkie elementy wymagane tym przepisem.

Organ odwoławczy wyjaśnił, że z uzupełnionego przez Prezydenta Miasta K. pismem z dnia 11 sierpnia 2021 r. materiału dowodowego wynika, iż dla terenu wnioskowanego przedsięwzięcia, inwestor S. R. uzyskał ostateczną decyzję Nr [...] o warunkach zabudowy z dnia 7 listopada 2007 r. znak: [...], w której ustalono warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego o powierzchni sprzedaży ok. 200 m2 na terenie obejmującym ww. działki. Decyzja ta określa:

- rodzaj zabudowy - zabudowa usługowa;

- przedmiot inwestycji - budowa trzykondygnacyjnego budynku usługowo-mieszkalnego, na parterze - funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży ok. 200 m2, na I piętrze - pomieszczenia socjalne i biurowe, na II piętrze - dwa lokale mieszkalne;

nieprzekraczalna linia zabudowy - w odległości 8,0 m od krawędzi jezdni ul. [...]; wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni terenu w liniach rozgraniczających teren inwestycji - do 0,39;

- szerokość elewacji frontowej - nie może przekraczać szerokości 6,0 m z możliwością zastosowania 20% tolerancji;

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze