Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal, Sędziowie Sędzia WSA Jacek Kuza, Sędzia WSA Sylwester Miziołek (spr.), Protokolant Starszy sekretarz sądowy Sebastian Styczeń, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2014r. sprawy ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania A. W. od decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] w sprawie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskowanego na N. W. na podstawie art. 138 §1 pkt 2 k.p.a. uchyliło zaskarżoną decyzje organu pierwszej instancji w całości i w tym zakresie orzekło o odmowie przyznania A. W. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny babcią Natalią W.

Organ odwoławczy wskazał, że A. W. złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną babcią N. W., która jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W uzasadnieniu organ odwoławczy podkreślił, że zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami) specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy -Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Organ wskazał, że zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej, a art. 129 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje kolejność obowiązku alimentacyjnego: obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych obowiązek alimentacyjny obciąża bliższych stopniem przed dalszymi, a obowiązek alimentacyjny zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności powstaje wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie czynić zadość swojemu obowiązkowi, gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami - art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Organ wskazał, że w przedmiotowej sprawie z wnioskiem o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wystąpiła A. W. wnuczka niepełnosprawnej N. W. , a więc krewna w drugim stopniu. Jak wynika z dołączonych do akt administracyjnych oświadczeń N. W. ma trzech synów, którzy złożyli oświadczenia z których wynika, że syn D. W. pracuje zawodowo i nie jest w stanie sprawować opieki nad matką, syn S. W. prowadzi działalność gospodarczą i również nie jest w stanie sprawować opieki, a syn W. W. podał, że ze względu na znaczną odległość jego stałego miejsca zamieszkania, nie jest w stanie na bieżąco opiekować się matką. Organ podkreślił, że ze złożonych oświadczeń wynika, że nie legitymują się oni orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności, który wykluczałby możliwość sprawowania opieki nad matką N. W.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze