WSA w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Kuza (spr.), , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 kwietnia 2020 r. sprawy ze sprzeciwu [...] S.A. z siedzibą w W. od decyzji SKO w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Kuza (spr.), , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 kwietnia 2020 r. sprawy ze sprzeciwu [...] S.A. z siedzibą w W. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz [...] S.A. z siedzibą w W. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/16

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z [...],na podstawie art. 138 § 2 kpa, uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy z [...] i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Przedmiotem uchylonej decyzji było ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej, na działce nr ewid. [...], położonej w sołectwie S., gm. B. na rzecz [...] S.A. z siedzibą w W., dla inwestycji polegającej na budowie stalowej wieży kratowej o wysokości 53m n.p.t. posadowionej na fundamencie. W skład wieży telekomunikacyjnej będą wchodzić zamontowane trzy anteny sektorowe i jedna antena radioliniowa. Zostanie również wykonany u podstaw wieży fundament pod urządzenia teletechniczne i rozdzielnica elektryczna. Teren inwestycji o wym. 9,0x9,0m zostanie utwardzony tłuczniem oraz ogrodzony - ogrodzenie o wysokości do 2,60m. Fundament pod platformę sprzętową; urządzenia teletechniczne; rozdzielnica elektryczna: trzy anteny sektorowe zawieszone na wysokości 49.00 na azymucie 30,150,260 stopni pracujące na paśmie częstotliwości 800 i 900MHz, w których równoważna moc promieniowania izotropowego (EIRP) wyznaczona dla pojedynczej anteny nie przekroczy 9427W; jedna antena mikrofalowa zawieszona na wysokości 47,0m na azymucie 163 st. o mocy EIRP 1349. Do terenu wieży prowadzić będzie droga dojazdowa o wymiarach 3,0mx6,3m wykonana z tłucznia kamiennego na działce oznaczonej nr ewid. gr [...], położonej w sołectwie S., gm. B.

W uzasadnieniu Kolegium podniosło, że [...] S.A. z siedzibą w W. wniosła 14 maja 2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Wniosek ten był wielokrotnie zmieniany i modyfikowany. Ostatnio zmieniony wniosek Spółka złożyła 3 września 2019 r. Przytaczając treść tego wniosku Kolegium zwróciło uwagę, że wynika z niego, że w ramach inwestycji poza montażem 3 anten sektorowych o mocy 9427W w każdym sektorze, przewiduje się także montaż anteny mikrofalowej na azymucie 163 stopni o mocy EIRP 1349. Organ zauważył, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U.2016.71), jak też Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (tekst jedn. Dz.U.2019.1839) nie wymienia w swej treści oraz nie definiuje pojęcia "antena mikrofalowa". Przy czym pojęcia "antena mikrofalowa" i "antena radiolinii" nie są pojęciami tożsamymi, ani też spójnymi. Ponadto, wniosek na karcie 386 nie określa jednostki, "w jakiej podaje moc anteny" przewidzianej na azymucie 163 stopnie.

W ocenie Kolegium, w związku z błędami wniosku, organ I instancji nie mógł procedować w sprawie, lecz winien wezwać inwestora o jego korektę. Ponadto pomimo, że w treści pisma wnioskodawcy z 3 września 2019 r. zawarto stwierdzenie, że wniosek został skorygowany, a przedłożona kwalifikacja oraz analiza środowiskowa zawierają poprawne dane, to dokumenty załączone przy pierwotnym wniosku inwestora nie uwzględniają łącznego oddziaływania planowanej inwestycji z tytułu anten zamontowanych na azymutach 30, 150, 163, 260 stopni.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze