Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Armański, Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal, Protokolant Starszy inspektor sądowy Joanna Dziopa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi Gminy Włoszczowa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. znak: PNK.I.4130.106.2019 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 I. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze; II. zasądza od Wojewody Świętokrzyskiego na rzecz Gminy Włoszczowa kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

Uzasadnienie strona 1/8

Rada Miejska we Włoszczowie uchwałą z 25 listopada 2019 r. nr XIII/93/19, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 i poz. 1815), dalej u.s.g. oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570 i poz.2020), zwanej dalej "u.d.p.p." w § 1 przyjęła Program współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, w brzmieniu załącznika do uchwały.

W rozdziale 5, zatytułowanym "Formy współpracy" zawarto następujące regulacje:

§ 5.1. Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy we współpracy z organizacjami w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami jest realizacja przez nie zadań na rzecz gminy i jej mieszkańców.

3. Współpraca gminy z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

4. Współpraca finansowa będzie koncentrowała się głównie na zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych, zlecanie może odbywać się w formach:

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

5. Zlecanie zadań odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie lub w trybie określonym w odrębnych przepisach szczególnych, w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania zadania.

6. Zadania określone w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a zlecane będą w oparciu o zasady określone w uchwale Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

7. Środki dotacyjne mogą zostać wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z zadaniem, na którego realizację zostały udzielone.

8. Pozafinansowa forma współpracy gminy z organizacjami obejmuje działalność:

1) informacyjną, w zakresie:

a) prowadzenia zakładki informacyjnej na stronie urzędu dla organizacji pozarządowych,

b) organizowania spotkań z działającymi na terenie gminy organizacjami, których przedmiotem będzie zasięganie opinii i wyznaczanie kierunku priorytetowych działań do programu,

c) konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zgodnie z procedurą określoną w uchwale rady miejskiej,

d) informowania o planowanych kierunkach działań w szczególności poprzez stronę internetową, komunikaty prasowe, radiowe, pocztę elektroniczną i tradycyjną;

2) organizacyjną, w zakresie:

a) udostępniania organizacjom pomieszczeń urzędu i niezbędnych urządzeń w szczególności do przeprowadzania szkoleń, konferencji związanych z realizacją programu,

b) informowania o organizowanych szkoleniach, konferencjach, kursach kierowanych do organizacji,

Strona 1/8