Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie
Tezy

Rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego na tle naruszenia posiadania czy też ochrony własności nie stanowi zagadnienia wstępnego w niniejszym postępowaniu, gdyż wyrok sądu powszechnego i tak nie rozstrzygnąłby kwestii czy inwestor legitymuje się prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w W.-Ś. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 19 lutego 2001 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta R. z dnia 5 czerwca 2000 r. (...), (...)

Uzasadnienie strona 1/2

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w W.-Ś. pismem z dnia 13 maja 1993 r. domagała się wydania nakazu rozbiórki garażu zrealizowanego przez Henryka J. bez zgody właściciela terenu i organu budowlanego na osiedlu w R. przy ul. Ż. W. 3.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta R. po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzją z dnia 5 czerwca 2000 r. (...), wydaną na podstawie art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nakazał Henrykowi J. wystąpić do Wydziału Architektury Urzędu Miasta R. celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie samowolnie wybudowanego garażu, w terminie do dnia 31 sierpnia 2000 r.

W uzasadnieniu podano, że nie zachodzą przesłanki do wydania decyzji o rozbiórce samowolnie wybudowanego garażu, gdyż plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązujący w dacie powstania garażu dopuszczał lokalizację tego rodzaju obiektu na tym terenie. Nadto garaż ten nie stwarza niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia ani nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotnych i użytkowych dla otoczenia. W związku z powyższym uznano, że dalsze postępowanie powinno toczyć się przed organami administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego garażu.

Od tej decyzji odwołała się Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w W.-Ś. domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji i wydanie nakazu rozbiórki rzeczonego garażu w oparciu o art. 37 ust. 2 Prawa budowlanego z 1974 r.

Spółdzielnia twierdziła, że garaż zrealizowany został bez zgody użytkownika gruntu, a zatem jego legalizacja jest niedopuszczalna.

Nakaz rozbiórki uzasadniają natomiast inne ważne przyczyny aniżeli wymienione w art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego z 1974 r.

(...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu odwołania decyzją z dnia 19 lutego 2001 r. (...), wydaną na podstawie art. 138 par. 2 Kpa w związku z art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W motywach uzasadnienia podano, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. sporu o naruszenie posiadania przez sąd. W tej sytuacji organ nadzoru budowlanego powinien zawiesić postępowanie i wezwać strony do wystąpienia w oznaczonym terminie do sądu powszechnego. W razie uzyskania przez Henryka J. prawa do dysponowania odpowiednią częścią terenu rozstrzygnięcie sprawy będzie wymagało sprawdzenia zgodności obiektu z przepisami obowiązującymi w dacie jego budowy.

W dniu 26 kwietnia 2001 r. postanowieniem sprostowano z urzędu oczywistą omyłkę w oznaczeniu strony.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w W.-Ś. domagała się uchylenia zaskarżonej decyzji oraz zasądzenia kosztów postępowania sądowego.

Strona 1/2