Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Pauter Sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski Protokolant sekr. sąd. Malwina Tomiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2014 r. sprawy ze skargi D.H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ja decyzję Burmistrza z dnia [...] r., nr [...], II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, III. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na rzecz adwokata G.K. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/14

Zaskarżoną przez D.H. decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy, decyzję organu I instancji o odmowie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wynikający z akt administracyjnych stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco:

D.H. w dniu 6 maja 2013 r. złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką S.H., oświadczając, że wnosi o przyznanie świadczenia od [...] lipca 2013 r. ponieważ do [...] czerwca 2013 r., opiekując się matką, pobiera świadczenie pielęgnacyjne.

Burmistrz, w imieniu którego działał Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...], powołując się na przepis art. 16 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) odmówił przyznania wnioskodawczyni prawa do "specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką S.H. w okresie od [...] lipca do [...] października 2013 r."

W oparciu o przedłożone przez stronę dokumenty i przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy organ I instancji ustalił, że wnioskodawczyni od dłuższego czasu opiekuje się swoją matką S.H., zaś od [...] lutego 2011 r. z tego tytułu pobiera świadczenia pielęgnacyjne w oparciu o decyzję, która wygasa [...] czerwca 2013 r. Matka wnioskodawczyni S ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Niepełnosprawność orzeczono od [...] grudnia 2010 r. na stałe. Wymaga ona stałej opieki, a taką opiekę i pomoc zabezpiecza jej córka D.. Do [...] grudnia 2009 r. D.H. była osobą czynną zawodowo. Zatrudniona była w PH M, a stosunek pracy uległ rozwiązaniu w wyniku likwidacji stanowiska pracy. Do [...] stycznia 2011 r. wnioskodawczyni była osobą bezrobotną, a od [...] lutego 2011 r. pobierała świadczenie pielęgnacyjne.

Nadto w oparciu o przedłożone dokumenty organ I instancji ustalił, że w dwuosobowej rodzinie wnioskodawczyni dochód osiąga jedynie S.H.. Dochód stanowiący podstawę weryfikacji uprawnień do wnioskowanego zasiłku czyli dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy po odliczeniu należnego podatku, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wyniósł 17.925,80 zł, co w przeliczeniu na osobę w rodzinie stanowi 746,91 zł i znacznie przekracza kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego zasiłku.

Przedstawiając wynikające z powołanego w podstawie prawnej art. 16 a ustawy o świadczeniach rodzinnych organ wskazał, iż wnioskodawczyni nie spełnia wymogów do uzyskania od [...] li-ca 2013 r. wnioskowanego świadczenia bowiem w ustalonym stanie faktycznym nie zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad matką jak też łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, w przeliczeniu na osobę, przekracza 623 zł czyli ustalone kryterium dochodowe.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze