skarg J.K. i W.K., Prokuratora Okręgowego na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej
Sentencja

Dnia 25 lutego 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Staniszewska Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.) Asesor WSA Michał Ruszyński Protokolant ref. staż. Małgorzata Zacharia-Gardzielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2009 r. sprawy ze skarg J.K. i W.K., Prokuratora Okręgowego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargi.

Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżoną skargami W. i J.K. oraz Prokuratora Okręgowego decyzją z dnia [...] września 2008 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 98a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nr V/29/03 z dnia [...] września 2003 roku w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej ( Dz.Urz. Województwa Nr 70, poz. 1066 ) utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] lipca 2008 roku nr [...] o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

Wynikający z akt administracyjnych stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco:

Decyzją z dnia [...] października 2005 roku nr [...], Wójt Gminy działając na wniosek W. i J.K. zatwierdził projekt podziału ich nieruchomości położonej w [...], stanowiącej działkę o nr ewid. [...] o powierzchni 2,2907 ha. W wyniku podziału, dokonanego w oparciu ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ( Uchwała Rady Gminy z [...] września 2002 roku Nr VIII/41/02 ) powstało 9 działek o numerach od [...]. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu [...] listopada 2005 roku. W kwietniu 2008 roku rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Gminy sporządził operat szacunkowy w celu określenia wartości nieruchomości przed i po jej podziale. Wartość nieruchomości przed podziałem oszacowana została na kwotę 437 000 zł, natomiast po podziale na kwotę 484 000 zł. W toku wszczętego [...] maja 2008 roku postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej, skarżący pismem z [...] czerwca 2008 roku zarzucili, iż operat szacunkowy sporządzony dla celów naliczenia opłaty adiacenckiej obarczony jest wadą bowiem w dokonanej wycenie pominięte zostały poniesione przez nich nakłady na nieruchomość w związku z wykarczowaniem drzewostanu, inwentaryzacją linii energetycznych, remontem stacji transformatorowej, obniżeniem poziomu wód gruntowych i utrzymaniem w czystości rowów melioracyjnych - co zwiększyło wartość nieruchomości przed jej podziałem. Wnieśli też o zastosowanie stawki opłaty niższej niż wynikająca z uchwały Rady Gminy z dnia [...] września 2003 roku. Rzeczoznawca majątkowy odnosząc się - na wezwanie organu I instancji - do powyższych uwag wskazał w piśmie z dnia [...] czerwca 2008 roku, iż opłata adiacencka ustalana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wskazane przez skarżących nakłady nie miały związku z podziałem nieruchomości i nie wpływają na zasady naliczania opłaty adiacenckiej. Decyzją z dnia [...] lipca 2008 roku znak [...], wydaną przez - działającego z upoważnienia Wójta Gminy - Zastępcę Wójta Gminy, na W. i J.K. na podstawie art. 98a ust. 1 i 1a, art. 147 i 148 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zm.) nałożona została opłata adiacencka w wysokości 23 500 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej o powierzchni 2,2907 ha, oznaczonej jako działka nr [...], w związku z podziałem tej nieruchomości na działki o nr od [...]. W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że w wyniku podziału nieruchomości skarżących jej wartość wzrosła o kwotę 47 000, 00 zł, co wynika z treści sporządzonego operatu szacunkowego. Przytaczając regulacje przepisów art. 98 ust. 1 i 1a ustawy o gn organ wskazał, iż zgodnie z treścią uchwały Rady Gminy Nr V/29/03 z dnia [...] września 2003 roku w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, był uprawniony i zobowiązany do ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości 50% wzrostu wartości nieruchomości. Wskazał, iż wynikająca z uchwały stawka opłaty nie może być przez Wójta obniżona. Organ uznał też, że sporządzony w sprawie operat szacunkowy spełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2109 ze zm. ). W zakresie terminu i sposobu uiszczenia opłaty organ powołał się na art. 148 ust. 1 ustawy o gn.

Strona 1/7