Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Michał Ruszyński Asesor WSA Jarosław Piątek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 grudnia 2020 r. sprawy ze skargi E.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego E.B. kwotę 763 (siedemset sześćdziesiąt trzy) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2020 r., znak [...] Burmistrz, działając na podstawie art. 98a ust. 1 i 1a w zw. z art. 147, art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm. dalej u.g.n.), art. 104 k.p.a. oraz § 1 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr XXVI/217/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. z dnia 20171., poz. 1183) w pkt 1 decyzji ustalił E.B. opłatę adiacencką w wysokości 25.420,80 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w miejscowości [...], oznaczonych numerami ewidencyjnymi [...] o łącznej powierzchni 1,9966 ha, na skutek ich podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza z dnia [...] maja 2017 r., znak [...] na 16 działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami od [...] do [...]; w pkt 2 decyzji określił, iż opłata adiacencka płatna jest jednorazowo w kwocie 25.420,80 zł w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stanie się ostateczna.

W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wyjaśnił, że w celu ustalenia opłaty adiacenckiej, w ramach postępowania, zlecono rzeczoznawcy majątkowemu M.A. wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości przed podziałem i po podziale. Zlecenie zostało poprzedzone oględzinami w terenie w dniu [...] października 2019 r., z których sporządzono protokół. W operacie szacunkowym z dnia [...] października 2019 r. rzeczoznawca majątkowy określił wartość rynkową nieruchomości, według stanu na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział działek o nr. ewid. [...] ([...].05.2017 r.), na kwotę 247 099 zł i wartość rynkową działek od nr ewid. [...] do nr ewid. [...] na dzień, kiedy decyzja stała się ostateczna (02.06.2019 r.), na kwotę 416 571 zł. Zastosowana stawka procentowa opłaty adiacenckiej w wysokości 15 %, odpowiadała stawce przewidzianej w obowiązującej w dacie uprawomocnienia się decyzji podziałowej, uchwale Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr XXVI/217/2017.

Analizując przedstawiony operat szacunkowy, organ I instancji stwierdził, że spełnia on kryteria poprawnej wyceny, które są zawarte w przepisach art. 154, art. 151 i art. 156 u.g.n. Wskazano w nim podstawy prawne, materiały metodologiczne i pomocnicze oraz źródła informacji niezbędne do sporządzenia operatu. Zbadano stan prawny przedmiotowych nieruchomości, dokonano opisu nieruchomości według stanu przed i po podziale, wskazano i uzasadniono sposób i metodę wyceny. Dokonano analizy i charakterystyki rynku nieruchomości zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Przedmiot wyceny, zarówno przed podziałem jak i po podziale, został szczegółowo opisany z uwzględnieniem warunków lokalnych mających wpływ na ostateczny wynik wyceny.

Strona 1/7