Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Trzecki Sędziowie Sędzia WSA Marek Szumilas (spr.) Sędzia WSA Sławomir Pauter Protokolant sekr. sąd. Stanisława Maciejewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi G.Z., M.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/14

W dniu [...] lipca 2012 roku Wójt Gminy wszczął postępowanie administracyjne w celu zbadania wzrostu wartości nieruchomości położonej w [...] stanowiącej współwłasność wg prawa małżeńskiego G. i M.Z., w rezultacie jej podziału na mniejsze działki.

Decyzją z dnia decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 roku, znak: [...] ustalił dla P. G. i M.Z. (dalej: strona) opłatę adiacencką w wysokości 4.030 zł w związku z wzrostem wartości nieruchomości położonej w miejscowości [...], oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr [...] na skutek dokonania jej podziału na działki oznaczone od nr [...] do nr [...] decyzją Wójta Gminy, znak: [...] z dnia [...] kwietnia 2012 r.

W uzasadnieniu swojej decyzji organ wskazał następujący stan faktyczny.

W dniu [...] lipca 2012 roku zostało wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości na skutek dokonania podziału nieruchomości oznaczonej działką nr [...]. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2012 roku Wójt Gminy zatwierdził projekt podziału działki nr [...], stanowiącej współwłasność stron, położonej w m. [...], na działki nr od [...] do [...]. Decyzja stała się ostateczna w dniu [...] maja 2013 roku. Dla działki nr [...] wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia [...] maja 2008 roku znak: [...], ustalająca rodzaj inwestycji polegającej na budowie trzech budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną. Decyzja stała się ostateczna w dniu [...] listopada 2009 roku.

W dniu 9 maja 2012 roku obowiązywała uchwała Rada Gminy Uchwałą Nr VI/65/2007 z dnia 30 marca 2007 roku W sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziały zmieniona uchwałą Nr XII/105/2007 z dnia 31 października 2007 roku określająca wysokość stawki na 30 % różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale.

Organ wskazał, że zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku O gospodarce nieruchomościami: jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres tego prawa, wzrośnie jej wartość wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Wartość przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości.

Strona 1/14