Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Michał Ruszyński (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Ireneusz Fornalik Sędzia WSA Marek Szumilas Protokolant asystent sędziego Agnieszka Lasecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2009r. sprawy ze skargi R.O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją administracyjną z dnia [...] grudnia 2008r nr [...], Burmistrz, działając na podstawie art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), zwanej dalej: u.g.n, uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXVI 11/180/2000 z dnia [...] listopada 2000r. w sprawie: stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalonej przy wzroście wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 ze zm.), zwanej dalej: k.p.a, ustalił opłatę adiacencką w wysokości 81.900,00 zł, którą zobowiązany jest uiścić R.O., w związku ze wzrostem wartości nieruchomości związanej z wydaniem decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości położonej w obrębie wsi [...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. [...].

W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji podał, iż nieruchomości stanowiące własność R.O., przeznaczone zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy letniskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg dojazdowych stanowiących również korytarze infrastruktury technicznej, tereny zieleni trawiastej pod istniejącą linią elektryczną (uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/175/05 z dnia [...].07.2005r. Dz.Urz. Woj. z 2005r. Nr 67, poz. 1259).

Organ wskazał, że ostateczną decyzją Burmistrza z dnia [...] czerwca 2006r. nr [...], zatwierdzony został podział nieruchomości na 25 nowo utworzonych działek o numerach: [...] o łącznej powierzchni 2,2992 ha, przeznaczonych pod zabudowę letniskową i mieszkaniową jednorodzinną, tereny dróg dojazdowych stanowiących również korytarze infrastruktury technicznej, tereny zieleni trawiastej pod istniejącą linią elektryczną.

Organ podał, że z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynika, iż wartość nieruchomości nr ewid. [...] przed podziałem wynosiła 214.100,00 zł, a po podziale na 13 działek wartość nieruchomości wynosiła 297.500,00 zł, co stanowi różnicę wzrostu w wysokości 83.400,00 zł. Wartość nieruchomości nr ewid. [...] przed podziałem wynosiła 226.900,00 zł, a po podziale na 12 działek wartość nieruchomości wynosiła 307.300,00 zł., co stanowi różnicę wzrostu w wysokości 80.400,00 zł.

Należna opłata jak wskazał organ naliczona została na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXVI 11/180/2000 z dnia [...] listopada 2000r, dotyczącej stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wysokości 50% różnicy wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału. Organ ustalił bowiem, iż w dniu w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna, obowiązywała w/w uchwała.

R.O. nie zgodził się w powyższym rozstrzygnięciem i złożył od niego odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W uzasadnieniu odwołania wskazał, iż po nowelizacji u.g.n, tj. od [...] września 2004r. Gmina obowiązana była dostosować prawo lokalne do wymogów u.g.n i wydać nową uchwałę spełniającą zapisy i wymogi art. 98a ust. 1 u.g.n. Jednak Rada Gminy do dnia [...] grudnia 2007r. nie podjęła stosownej uchwały w przedmiocie stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Zatem w ocenie odwołującego się nie było podstaw do stosowania przez organ pierwszej instancji uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXVI 11/180/2000 z dnia [...] listopada 2000r., dotyczącej stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wysokości 50% różnicy wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału. Odwołujący się zwrócił także uwagę na nierzetelny - jego zdaniem - operat szacunkowy, który stanowił podstawę ustalenia opłaty.

Strona 1/8