Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Staniszewska Sędzia WSA Michał Ruszyński Protokolant sekr. sąd. Malwina Tomiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2014 r. sprawy ze skargi R.N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta, zastępcy dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej z dnia [...] r., nr [...], II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, III. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na rzecz adwokat E.S. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/13

Zaskarżoną skargą decyzją z dnia [...] grudnia 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji o odmowie przyznania wnioskodawcy R.N. specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wynikający z akt administracyjnych stan sprawy przedstawiał się następująco:

Decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 2011 r. działający z upoważnienia Prezydenta Miasta, Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przyznał R.N. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki nad matką T.C. bezterminowo - od [...] września 2011 r. poczynając.

Pismem z dnia [...] lutego 2013 r. zastępca Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej udzielił świadczeniobiorcy pouczenia o zaistniałych od 1 stycznia 2013 r. zmianach prawnych w systemie świadczeń opiekuńczych, w tym o wygaśnięciu z mocy prawa z dniem 30 czerwca 2013 r. decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne oraz o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i nowego świadczenia w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednocześnie pouczył też stronę, iż warunkiem uzyskania świadczeń opiekuńczych od 1 lipca 2013 r., jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wnioskiem z dnia [...] lipca R.N. wniósł o przyznanie mu specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, obejmującego m.in. rodzinny wywiad środowiskowy, decyzją z dnia [...] września 2013 r. nr [...], działający z upoważnienia Prezydenta Miasta, Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej odmówił przyznania R.N. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. W uzasadnieniu wywiódł, iż wnioskodawca nie spełnia jednej z koniecznych przesłanek do nabycia wnioskowanego świadczenia. Wskazał, iż z materiału dowodowego sprawy - zaświadczenia Wydziału Majątku i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego z dnia [...] lipca 2013 r. wynika, że działalność gospodarcza strony została wykreślona z dniem [...] czerwca 2010 r. w związku z jej zaprzestaniem od dnia [...] czerwca 2010 r. Nadto sam wnioskodawca w dniu 11 lipca 2013 r. złożył oświadczenie potwierdzające wyrejestrowanie działalności gospodarczej, gdyż matka wymagała całodobowej opieki.

Wskazując na zawartą w art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych definicję zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, organ I instancji stwierdził, że stronie nie przysługuje prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką T.C.. R.N. nie zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Matka wnioskodawcy posiada bowiem znaczny stopień niepełnosprawności ustalony od [...] maja 2011 r. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności [...] listopada 2011 r. Zatem nie została spełniona ustawowa przesłanka niezbędna do przyznania wnioskowanego świadczenia skoro niepełnosprawność w stopniu znacznym matki wnioskodawcy powstała później niż zakończenie prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze