Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy stwierdza nieważność § 2, § 3, § 5, § 6 ust. 1, 3 i 4, § 7 ust. 2, § 8, § 9, § 10 ust. 5, § 11 ust. 2, § 12 pkt 1 i 3, § 13, § 16, § 20 ust. 3, § 21 ust. 2 i § 25 zaskarżonej uchwały.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Michał Ruszyński Sędziowie Sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski Asesor WSA Zbigniew Kruszewski (spr.) Protokolant sekr. sąd. Małgorzata Zacharia-Gardzielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Gminy z dnia 22 listopada 2007 r. nr XV/63/07 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy stwierdza nieważność § 2, § 3, § 5, § 6 ust. 1, 3 i 4, § 7 ust. 2, § 8, § 9, § 10 ust. 5, § 11 ust. 2, § 12 pkt 1 i 3, § 13, § 16, § 20 ust. 3, § 21 ust. 2 i § 25 zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie strona 1/13

Uchwałą nr XV/63/07 Rady Gminy z dnia 22 listopada 2007 r., na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 142, poz. 1591 określanej dalej skrótem "u.z.z.w.") uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy (określany dalej jako "Uchwała"). Akt ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa z 2007 r., nr 132 poz. 1828.

Pismem z dnia [...] października 2017 r. sygn. akt [...] Prokurator Rejonowy wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na powyższą uchwałę.

Prokurator zarzucił naruszenie art. 2, art. 7, art. 87 i art. 94 Konstytucji RP; art. 19 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 ust. 1-6, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 4 i art. 27 ust. 1 - 6 u.z.z.w.; § 18 ust. 1 i § 17 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; § 6 i § 118 w zw. z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" oraz art. 29a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wskutek podjęcia tej uchwały z przekroczeniem granic ustawowego upoważnienia, przy jednoczesnym niewypełnieniu delegacji ustawowej oraz zawarcie w niej zapisów sprzecznych z obowiązującymi aktami wyższego rzędu, poprzez:

- niewypełnienie ustawowego upoważnienia poprzez nieokreślenie w regulaminie minimalnego poziomu usług świadczonych przez gminę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków - wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawowego upoważnienia oraz warunków technicznych określających możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych (Rozdział II i VI Uchwały);

- zawarcie w § 5 ust. 1 Uchwały zapisów dotyczących treści umowy pomiędzy odbiorcą usług a gminą - z przekroczeniem upoważnienia ustawowego;

- wskazanie w § 5 ust. 2 Uchwały z przekroczeniem upoważnienia ustawowego oraz w sposób niezgodny z ustawą czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości odbiorcy usług;

- nieuprawnione zróżnicowanie przy zawieraniu umowy sytuacji osób posiadających tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oraz korzystających z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w § 6 ust. 1 Uchwały;

- uregulowanie w § 6 ust. 3 Uchwały dodatkowych, nieprzewidzianych przez ustawę warunków, od których zależy zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym;

- uregulowanie w § 7 ust. 2, § 8 i § 9 Uchwały kwestii związanych z wygaśnięciem, wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy, podczas gdy kwestie te ustawa przekazuje do umownego uregulowania, a dodatkowo wprowadzenie bez upoważnienia ustawowego w § 8 nieprzewidzianego w ustawie skutku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 8 ust. 1 u.z.z.w.;

- uregulowanie § 10 ust. 5 oraz § 11 ust. 2 Uchwały sposobu rozliczania zużycia wody oraz ilości odprowadzanych ścieków w sposób odmienny niż uregulowany innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

Strona 1/13