Sprawa ze skargi Gminy Miejskiej Z. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego domu seniora oraz włączenie go w strukturę miejskiego ośrodka pomocy społecznej
Uzasadnienie strona 7/7

W tym miejscu przyjdzie zaznaczyć, że do dnia 14 października 2016 r. brzmienie art. 111a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej było następujące: "Gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie jej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek pomocy społecznej, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej działają w ramach tego ośrodka". Z dniem 15 października 2016 r. przepis ten, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1583), uzyskał następujące brzmienie: "Gmina może połączyć: 1) ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 2) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle somatycznie chorych z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych". W uzasadnieniu projektu powołanej ustawy zmieniającej z dnia 15 października 2016 r. podniesiono m.in.: "Wskazać należy również, że ustawodawca, w ustawie o pomocy społecznej, celowo wyodrębnił różne rodzaje jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, kierując się specyfiką zadań które realizują, różnymi standardami usług oraz specyfiką świadczeniobiorców korzystających z danych usług. Pełna dowolność w tworzeniu różnych wielofunkcyjnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powoduje utrudnienia w dostępie do świadczeń. Wielofunkcyjne jednostki organizacyjne łączące różne jednostki organizacyjne pomocy społecznej są mniej identyfikowalne przez świadczeniobiorców. Jako argument przeciwny pełnej dowolności w łączeniu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należy podać również kwestię trudności w wypełnieniu, a co za tym idzie również w egzekwowaniu, określonych standardów od takich niezdefiniowanych ustawowo jednostek realizujących zadania, które należą dziś do różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Podmioty kontrolujące mają trudności w zidentyfikowaniu z jaką jednostką mają do czynienia, jakie zadania realizującą, jakie są źródła finansowania (budżet własny czy budżet państwa). Łączenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zasadne jest jedynie wówczas gdy nie tylko jest to uzasadnione ekonomicznie ale również jest to uzasadnione merytorycznie i daje gwarancje realizacji zadań zgodnie obowiązującymi standardami (chroniącymi osoby wymagające wsparcia), a co nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla świadczeniobiorców pomocy społecznej". W efekcie, w wyniku zmiany ustawy, "wykluczono możliwość łączenia placówek wsparcia dziennego, z wyjątkiem ww. przypadków, zarówno z placówkami instytucjonalnej pieczy zastępczej jak i jakimikolwiek jednostkami organizacyjnymi pozostałych systemów." (por. I. Sierpowska, "Pomoc społeczna. Komentarz", wyd. IV, opubl. WKP 2017 r., Komentarz do art. 111a ustawy o pomocy społecznej). Wbrew również stanowisku organu nadzoru, przedmiotowa uchwała nie narusza również art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.), zgodnie z którym tworząc jednostkę budżetową, gminne organy samorządu terytorialnego nadają jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określają mienie przekazywane tej jednostce w zarząd. Stosownie do treści art. 111a ust. 2 ustawy w przypadku połączenia domu pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia dla osób starszych, ośrodek wsparcia działa w strukturze odpowiednio ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub domu pomocy społecznej. To dodatkowo świadczy o tym, że zostało zapewnione utworzenie ośrodka wsparcia bez konieczności jego wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego. Z uwagi na faktyczne połączenie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Z. z ośrodkiem wsparcia nie wymagało ono nadania statutu ani też nie wymagało wyposażenia w mienie, bowiem stałoby to w sprzeczności z tym, że ośrodek wsparcia ma działać w strukturze Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Z. , który posiada już statut i jest wyposażony w mienie. Potwierdzenie tego stanu rzeczy znajduje się w odrębnej uchwale podjętej również w dniu [...] r., czyli tak jak będąca przedmiotem niniejszej sprawy. Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż w równocześnie z podjęciem przedmiotowej uchwały o utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób starszych dokonano zmiany statutu Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Z. , mocą której włączono do struktury tej jednostki nowo utworzony ośrodek wsparcia.

W konsekwencji poczynionych rozważań, Sąd uznał, że w wyniku podjęcia przedmiotowej uchwały nie doszło do naruszenia prawa, które mogłoby być istotnie i uzasadniało stwierdzenie jej nieważności w zaskarżonym rozstrzygnięciu nadzorczym.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 148 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania wypowiedziano się w oparciu o art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a. w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804), które obejmują wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 480,- zł.

Strona 7/7