Sprawa ze skargi Gminy Miejskiej Z. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego domu seniora oraz włączenie go w strukturę miejskiego ośrodka pomocy społecznej
Uzasadnienie strona 2/7

Z powyższego wynika, że przepisy prawa nie różnicują standardów jakie mają spełniać domy dla osób w podeszłym wieku i domy dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Nie przewidziano również różnic w zakresie niezbędnego wyposażenia budynku i pomieszczeń, jak również wymogów dotyczących osób świadczących usługi w przypadku obu typów domów pomocy społecznej. Przepisy ustawy wprost dopuszczają prowadzenie w jednym budynku domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (art. 56a pkt 3), co świadczy że między domem pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i domem pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie nie ma istotnych różnic. Jedynie w zakresie ilości zatrudnianych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy przepisy przewidują zróżnicowanie polegające na tym, że w przypadku domu dla osób niepełnosprawnych należy zatrudniać nieco więcej pracowników w porównaniu do domu dla osób w podeszłym wieku. Zatem każdy dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie będzie jednocześnie spełniał minimalne standardy określone dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. Co istotne pensjonariusze domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku zazwyczaj obarczeni są również niepełnosprawnością fizyczną z uwagi na swój wiek. Podobna zależność istnieje w przypadku osób korzystających z usług świadczonych przez Dzienny Dom [...] . Aktualnie prawie wszyscy pensjonariusze Miejskiego Dom Pomocy Społecznej w Z. są jednocześnie osobami starszymi i niepełnosprawnymi fizycznie z uwagi na ograniczenia wynikające ze swojego wieku. W Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Z. przebywa aktualnie 26 osób, z czego 22 osoby zostały skierowane do domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku (w rzeczywistości są to często jednocześnie osoby niepełnosprawne fizycznie), a tylko 4 osoby zostały skierowane do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (w rzeczywistości 3 z 4 pensjonariuszy to osoby w podeszłym wieku). W Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Z. przebywa tylko jedna osoba, która jest niepełnosprawna fizycznie i która nie jest jednocześnie osobą w podeszłym wieku.

Skoro, przepisy ustawy zezwalają na funkcjonowanie w jednej strukturze organizacyjnej i w jednym budynku domu pomocy społecznej o dwóch typach - dla osób w podeszłym wieku i dla osób niepełnosprawnych fizycznie, to w konsekwencji wykładnia przepisu art. 111a ust. 1 pkt 2 ustawy powinna prowadzić do wniosku, że dopuszczalne jest również połączenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z ośrodkiem wsparcia dla osób starszych, mimo, że ten dom pomocy społecznej stanowi jednocześnie dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Stanowisko odmienne utrudniałoby zorganizowanie systemu pomocy społecznej w Mieście Z. w sposób najkorzystniejszy dla osób wspieranych. Niezależnie od powyższego, Dzienny Dom [...] ma działać w Z. , przy ulicy [...], natomiast Dom Pomocy Społecznej dotychczas prowadzi działalność w innej lokalizacji - w budynku na Osiedlu [...]. Treść uchwały nie wyklucza, że działalność Domu Pomocy Społecznej w Z. na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie będzie prowadzona w dotychczasowym miejscu, zaś działalność na rzecz osób w podeszłym wieku będzie prowadzona w tym samym budynku, w którym miał działać Dzienny Dom [...] . W konsekwencji, gdyby dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie prowadził działalność w budynku na Osiedlu [...], a dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku działał w tym samym budynku co Dzienny Dom [...] przy ulicy [...], to jednocześnie każdy z domów prowadziłby usługi według odpowiedniego dla danego domu standardu i wówczas nie istniałyby żadne przeciwwskazania do podjęcia uchwały. W takim przypadku można by mówić o tym, że ośrodek wsparcia dla osób starszych został połączony z domem pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i nie stałaby temu na przeszkodzie okoliczność, że w ramach struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Z. , działałby w innym budynku dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Organ nadzoru nie poczynił żadnych ustaleń w tym zakresie ani w konsekwencji nie przedstawił swojej oceny prawnej takiego sposobu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Wykładnia prezentowana przez Wojewodę Śląskiego jest zbyt restrykcyjna i nieuprawniona, bowiem prowadzi do naruszenia zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego gwarantowanej przez art. 165 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro nie jest sprzeczne z prawem połączenie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Z. z ośrodkiem wsparcia dla osób starszych o nazwie Dzienny Dom [...] , to utworzenie ośrodka wsparcia nie wymagało nadania przez Radę Miasta Z. statutu, ani nie wymagało wyposażenia go w mienie, bowiem stałoby to w sprzeczności z tym, że tworzony ośrodek wsparcia ma działać w strukturze Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Z. , który posiada już statut i mienie.

Strona 2/7