Sprawa ze skargi Gminy Miejskiej Z. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego domu seniora oraz włączenie go w strukturę miejskiego ośrodka pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Siudyka, Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska (spr.), Sędzia WSA Rafał Wolnik, Protokolant Specjalista Magdalena Nowacka-Brzeźniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2020 r. sprawy ze skargi Gminy Miejskiej Z. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego domu seniora oraz włączenie go w strukturę miejskiego ośrodka pomocy społecznej 1) uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze; 2) zasądza od organu na rzecz strony skarżącej kwotę 480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/7

Rada Miasta Z. w dniu 7 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr [...] w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu [...] oraz włączenia go w strukturę Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Z. i wskazała jego siedzibę przy ul. [...] w Z. (§ 1 i 2). Postanowiła również o wejściu w życie tejże uchwały w dniu 1 maja 2020 r., powierzając jej wykonanie Prezydentowi Miasta Z. (§ 3 i 4).

Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] r., [...], stwierdził nieważność tej uchwały w całości, jako sprzecznej z art. 111a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm., dalej: "ustawa" lub "ustawy o pomocy społecznej") oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Zaakcentował, że Miejski Dom Pomocy Społecznej w Z. jest domem pomocy społecznej o połączonych dwóch typach osób, czyli dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, dlatego nie może zostać połączony z ośrodkiem wsparcia, w oparciu o art. 111a ust. 1 pkt 2 ustawy. Sprzeczne z prawem jest również jego utworzenie wobec braku nadania mu statutu, jak i wyposażenia w mienie.

W skardze z dnia 5 czerwca 2020 r. Prezydent Miasta Z. zarzucił rozstrzygnięciu nadzorczemu naruszenie art. 111a ust. 1 pkt 2 ustawy polegające na błędnym przyjęciu, że nie jest możliwe połączenie ośrodka wsparcia dla osób starszych z domem pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, który to dom jednocześnie jest również domem pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie, oraz naruszenie w związku z tym art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, dalej: "u.s.g."). Z tego powodu wnioskował o uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 8 maja 2020 r., a także zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu skargi zaznaczył, że Miejski Dom Pomocy Społecznej w Z. (działający pod adresem [...] Z., Os. [...]) jest domem pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i jednocześnie domem pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Co istotne oba typy domu pomocy społecznej mogą działać jednocześnie w jednym budynku (art. 56a ust. 1 pkt 3 ustawy), jak też mogą działać również w strukturze jednego domu pomocy społecznej, ale w odrębnych budynkach (art. 56a ust. 2 ustawy). Przepis art. 111a ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, że gmina może połączyć dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle somatycznie chorych z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych. Również z art. 111a ust. 2 ustawy wynika, że w przypadku takiego połączenia ośrodek wsparcia działa w strukturze domu pomocy społecznej. Przepisy prawa nie różnicują sposobu i zasad funkcjonowania domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie. W szczególności takie same są wynikające z przepisów prawa standardy usług świadczonych w obu typach domów. Stosownie do treści przepisu art. 51 ust. 1 i 2 ustawy: "1. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. 2. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu". W myśl przepisu art. 55 ust. 3 ustawy: "Dom pomocy .społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących". Z powyższego wynika, że usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, które mogą być świadczone w ośrodku wsparcia, jak i w domu pomocy społecznej (i to niezależnie od typu danego domu), również osobom w danym domu niezamieszkującym.

Strona 1/7