Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Łucja Franiczek, Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski, Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (spr.), , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 marca 2017 r. sprawy ze skargi A. K.-L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy P. z dnia [...] r. nr [...] w częściach dotyczących skarżącej, 2. umarza postępowanie administracyjne w tym zakresie, 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz skarżącej kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/8

Pismem z dnia [...] r. Wójt Gminy P. zawiadomił K. G. i A. K. - L. o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku ze zbyciem działek położnych w obrębie geodezyjnym S. oznaczonych nr ewidn. 1 i nr 2.

Po przeprowadzeniu przewidzianego przepisami prawa postępowania, przygotowaniu, złożeniu do akt sprawy wymaganego operatu szacunkowego z dnia [...] r. oraz powiadomienia stron o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy, decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Wójt Gminy P., działając na podstawie art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.jedn. Dz.U. z 2015, poz. 199 ze zm.) orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty dla K. G. zbywającej ½ części udziału nieruchomości położnej w S. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 1 i nr 2 i powierzchni [...]m² i dla A. K. także zbywającej ½ części udziału nieruchomości położnej w S. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 1 i nr 2 w wysokości po [...]zł każda z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku ze zbyciem działek. W uzasadnieniu stwierdzono, że materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia stanowią ustawy o przepisy art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dalej stwierdził, że dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zatwierdzony uchwałą Nr [...] z dnia [...] r., który wszedł w życie z dniem [...] r. Działka nr działki nr 2 w całości a nr 1 w części przeznaczona jest na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami - symbol planu 30MN i w pozostałej części na tereny dróg lokalnych - symbol 1KDL1/2.

W dniu [...] r. zgodnie z art. 37 ust. 5 cytowanej ustawy został przesłany akt notarialny, zgodnie którym K. G. i I. S. sprzedały nieruchomość składającą się z niezabudowanych działek nr 2 i nr 1 o łącznej powierzchni [...]m². I. S. zmarła dnia [...] r., a na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w B. Wydział I Cywilny z dnia [...] r. sygn. akt [...] prawa do dziedziczenia nabyła A. K. - L. Zgodnie z art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika (...) przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przepis ten jest odpowiednio stosowany w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Organ odwołał się do treści art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdzając, że w myśl tego przepisu należy ustalić wartość nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem w miejscowym planie z [...] r., następnie jej wartość zgodnie z faktycznym jej wykorzystywaniem w okresie, kiedy nie obowiązywał żaden plan i wreszcie wartość nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem w nowym planie. Aktualnie opłata planistyczna stanowi różnicę między wartością wynikającą z obowiązującego planu a wartością korzystniejszą dla strony z dwóch pozostałych kwot. W okresie bezplanowym dla przedmiotowych działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Strona 1/8