skarg Z. K. na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu renty planistycznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Leszek Kiermaszek Sędziowie Sędzia NSA Ewa Krawczyk Sędzia WSA Włodzimierz Kubik (spr.) Protokolant st. sekr. Małgorzata Orman po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2009 r. sprawy ze skarg Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu renty planistycznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Wójta Gminy L. z dnia [...] r. nr [...], 2. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości, 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz skarżącej kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/3

Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. rozpatrując ponownie sprawę toczącą się z wniosku Z.K. utrzymało w mocy decyzję znak: [...] Wójta Gminy L. z dnia [...]. Utrzymaną w mocy decyzją organ I instancji odmówił umorzenia należności w wysokości [...] zł z tytułu renty planistycznej ustalonej w związku ze zbyciem przez wnioskodawczynię nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku uchwalenia planu miejscowego. W podstawie prawnej orzeczenia Kolegium wskazało art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. - dalej zwanej u.p.z.p.), § 2 ust. 1 lit. e uchwały Rady Gminy L. z dnia [...], Nr [...], w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Urzędu Gminy L. i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustaw - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. [...] z [...] r. Nr [...], poz. [...] ze zm. - dalej zwanej uchwałą Rady Gminy L. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności) i wreszcie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a.

W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z art. 36 ust. 4 u.p.z.p. opłata będąca przedmiotem postępowania stanowi dochód własny gminy. Stosownie zaś do § 2 ust. 1 lit. e uchwały Rady Gminy L. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności należności pieniężne Urzędu Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa mogą być umarzane w całości lub części w przypadku, gdy ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji. SKO w K. zaaprobowało ustalenia Wójta Gminy L., że biorąc pod uwagę tę przesłankę brak jest podstaw do umorzenia należności ustalonej z tytułu renty planistycznej. Zebrane przez organ I instancji informacje wskazują, że Z.K. prowadzi wraz z mężem gospodarstwo domowe, którego łączny dochód wynosi [...] zł miesięcznie, a stałe wydatki miesięczne [...] zł, co powoduje brak podstaw do uznania, iż realizacja roszczenia spowoduje naruszenie podstaw egzystencji zobowiązanej. Organ wskazał także, że Z.K. w trakcie sporządzania aktu notarialnego mocą, którego nastąpiło zbycie nieruchomości, została poinformowana przez notariusza o treści art. 37 u.p.z.p. wobec czego miała świadomość dotyczącą konieczności zapłaty należności z tytułu renty planistycznej, jak również znana jej była treść uchwały Rady Gminy L. z dnia [...], Nr [...], w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy L. dla obszaru obejmującego sołectwo Z. (Dz. Urz. Woj. [...] Nr [...], poz. [...] ). Zdaniem Kolegium wbrew twierdzeniom odwołującej się organ I instancji nie naruszył także przepisów postępowania administracyjnego, w tym umożliwił zapoznanie się stronie z kwestionariuszem rodzinnego wywiadu środowiskowego. Organ zwrócił wreszcie uwagę, że § 4 ust. 1 uchwały Rady Gminy L. zezwala Wójtowi na odroczenie na wniosek dłużnika terminu zapłaty należności, a także na rozłożenie na raty jej spłaty, o co odwołująca się nie wnosiła.

Strona 1/3