skarg E. P. - W., W. K., M. C., B. C. i P. G. na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy
Uzasadnienie strona 3/17

W obszarze analizowanym, również w najbliższym sąsiedztwie terenu objętego wnioskiem (np. budynki przy ul. U. [.].-[..] oraz ul. G.), część budynków posiada, powyżej I kondygnacji, wykusze, nadwieszenia. Powierzchnie tych części budynków kształtują się w granicach od 1%-5% poszczególnych powierzchni zabudowy, jednocześnie zwiększając istniejące wskaźniki zabudowy, określone na wysokości I kondygnacji. Zatem dla budynku objętego wnioskiem dopuszcza się również, w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej, możliwość wykonania wykuszy, nadwieszeń, które mogą zwiększyć powierzchnię zabudowy maksymalnie o 5% w stosunku do powierzchni zabudowy wynikającej z ustalonego wskaźnika zabudowy (0,38). W związku z tym wskazany parametr można wyznaczyć w przedziale od 0,38 do 0,40, co nie naruszy przepisów, gdyż takie rozwiązanie ułatwiające dostosowanie projektu budowlanego do decyzji o warunkach zabudowy, zapewnia także zachowanie ładu przestrzennego i jednoznacznie wynika z przeprowadzonej analizy.

Szerokość elewacji frontowej została wyznaczona w oparciu o zabudowę wielorodzinną, dla której średnia szerokość wynosi 34 m, z tolerancją do 20%. W tym zakresie organ uwzględnił szerokość elewacji frontowych budynków przy ul. [..]-[..]. Zatem, wyznaczenie dla wnioskowanej zabudowy szerokości elewacji frontowej jako średniej szerokości elewacji frontowych budynków wielorodzinnych - 34 m (od 27,2 m do 40,8 m) wynika z przeprowadzonej analizy. Organ stwierdził przy tym, że wyznaczenie szerokości elewacji frontowej w granicach "od-do" jest wyznaczeniem konkretnym, bowiem nie pozwala na przekroczenie - na etapie projektowania i zatwierdzania projektu budowlanego konkretnych wymiarów, wskazanych w wynikach analizy mających odniesienie w wyznaczonym obszarze analizowanym.

Analizując następnie wysokość budynków sąsiednich Prezydent Miasta wskazał, że wysokość budynków przy ul. U. i G. przebiega tworząc uskok, zatem wysokość dla budynku objętego wnioskiem przyjmuje się jako średnią wielkość występującą w obszarze analizowanym. W obszarze analizowanym wysokość budynków jest zaś zróżnicowana: od około 7 m dla dwóch kondygnacji do około 33 m dla pięciu kondygnacji. Średnia wysokość budynków w obszarze analizowanym wynosi około 12 m. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej jest jednym z parametrów nowej zabudowy, które powinny mieć konkretną wielkość, jednakże nie stoi w sprzeczności z przepisami określenie tego parametru w wielkości od minimalnej do maksymalnej, gdyż takie rozwiązanie ułatwiające dostosowanie projektu budowlanego do decyzji o warunkach zabudowy, zapewnia także zachowanie ładu przestrzennego, pod warunkiem odpowiedniego określenia tych wielkości. Wielkością maksymalną jest średnia wysokość elewacji frontowych w obszarze analizowanym - 12 m, natomiast dla zachowania ładu przestrzennego minimalną wysokość określa się w nawiązaniu do wysokości elewacji frontowej budynku położonego w bezpośrednim sąsiedztwie, przy ul. U., tj. 10,0 m. Zatem, biorąc pod uwagę ww. parametry i wyjaśnienia, ustalenie dla terenu objętego wnioskiem, wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej w wysokości od 10 m do 12 m wynika z przeprowadzonej analizy i jest zgodne z art. 61 u.p.z.p.

Strona 3/17
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze