skarg E. P. - W., W. K., M. C., B. C. i P. G. na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy
Uzasadnienie strona 2/17

W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że procedowane zamierzenie na zostać zrealizowane z wykorzystaniem istniejącej na terenie wskazanych działek zabudowy, murów oporowych i infrastruktury, przy czym jest to całkowicie nowe postępowanie, toczące się z wniosku zupełnie innego podmiotu niż postępowanie zakończone decyzją z dnia 29 listopada 2004 r., nr [..], będącą podstawą wydania wyeliminowanej z obrotu prawnego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 632/07 z dnia 9 kwietnia 2008 r., decyzji Prezydenta Miasta z dnia 3 kwietnia 2007 r., nr [..], o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. W ocenie organu, uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę spowodowało powrót do sytuacji, w której możliwe stało się wydanie kolejnej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla tej nieruchomości. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), zwanej dalej u.p.z.p. możliwe jest wydanie więcej niż jednej decyzji ustalającej warunki zabudowy w odniesieniu do tej samej nieruchomości.

Organ przyjął za front działki, z której odbywać się będzie obsługa komunikacyjna inwestycji, jej część przylegającą do ul. G. o szerokości 35 m, co pozwoliło na wyznaczenie obszaru analizowanego w odległości minimalnej 105 m. Organ stwierdził, że w obszarze analizowanym występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna o zróżnicowanych parametrach.

Odnośnie linii zabudowy organ wskazał, że od ul. G. usytuowanie większości budynków kształtuje czytelną linię zabudowy (również budynki położone poza obszarem analizowanym), przebiegającą w odległości zgodnej z wymaganiami ustawy o drogach publicznych od krawędzi jezdni. W związku z tym w decyzji przyjęto linię zabudowy jako przedłużenie linii zabudowy istniejącej na działkach sąsiednich (6,0 m od krawędzi jezdni ul. G.). Z uwagi na możliwość rozczłonkowania bryły budynku, dopuszczono wycofanie części elewacji frontowej w stosunku do ustalonej linii zabudowy.

W zakresie parametru wskaźnika powierzchni zabudowy organ stwierdził, że zasadne jest jego wyznaczenie w odniesieniu do średniego wskaźnika dla zabudowy wielorodzinnej, której budynek objęty wnioskiem stanowi kontynuację. Parametr ten kształtuje się w przedziale od 200 m do 700 m (ul. L.), dlatego możliwe jest wyznaczenie tego wskaźnika w wysokości 0,38. Zauważono przy tym, że powierzchnia zabudowy w obszarze analizowanym została wyznaczona w oparciu o wysokość I kondygnacji, pomijając tym samym powierzchnie wykuszy i nadwieszeń na wyższych kondygnacjach. Natomiast na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę powierzchnię zabudowy określa się na podstawie Polskiej Normy nr PN-ISO 9836:1997, zgodnie z którą powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu, a zatem łącznie z powierzchnią wykuszy i nadwieszeń.

Strona 2/17
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze